ภาพกิจกรรม
  • 07 ธ.ค. 2563
 1,015

สอ.ปม. “ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2563

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของสหกรณ์ โดยอาคารสำนักงานของสหกรณ์ได้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไว้ใช้งานอย่างครบถ้วน ทั่วทั้งสำนักงาน รวมถึงได้จัดทำการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

ในปี 2563 นี้ สหกรณ์ ได้ทำการ “ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ในเวลา 16.00 น. โดยได้จัดประชุมเชิงวิชาการ , การตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง , การอพยพและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้เกิดความชำนาญในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างทันเวลา

" ดูแลและห่วงใย เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน"


UploadImage

อบรมแผนการ "ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2563

UploadImage
UploadImage

ตรวจเช็คและใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

ซ้อมอพยพหนีไฟ

UploadImage
UploadImage

ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยเบื้องต้น