ภาพกิจกรรม
  • 03 ธ.ค. 2563
 1,945

สอ.ปม. รับการจัดระดับมาตรฐาน “เป็นสหกรณ์ระดับดีเลิศ”

สอ.ปม. รับการจัดระดับมาตรฐาน “เป็นสหกรณ์ระดับดีเลิศ”

 

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายการจัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับด้วยกัน คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

 

โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงทำให้ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับ ดีเลิศ

 

UploadImage

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และยังคงรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับ ดีเลิศ ต่อไป


เอกสาร