ข่าวสารสหกรณ์
  • 03 ธ.ค. 2563
 7,302

3 เหตุผลสำคัญ การมอบของขวัญปีใหม่ 2564 สหกรณ์มอบเงิน 100 บาท โอนเข้าบัญชี 31 ธันวาคม 2563

Highlight      

  • สถานการณ์วิกฤตเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  • การประหยัดรายจ่ายเพื่อสำรองเงินสหกรณ์ไว้รองรับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
  • ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมใหญ่กรณีของขวัญปีใหม่

 

คณะกรรมการดำเนินการ มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 11  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่สมัครเป็นสมาชิกภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นเงินจำนวน 100 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับสาเหตุที่สำคัญกับการมอบของขวัญปีใหม่ในปีนี้เป็นเงินโอนเข้าบัญชี มิได้เป็นของที่ระลึกเหมือนกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีเหตุผล ดังนี้


Thailand must rethink its quarantine


1. สถานการณ์วิกฤตเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โดยปกติสหกรณ์จะจัดทำของขวัญปีใหม่เป็นสิ่งของเพื่อแจกให้สมาชิกในแต่ละปีนั้น สหกรณ์จะต้องมีแผนการดำเนินงานตามระยะเวลา ดังนี้

1.1 คัดเลือกของขวัญปีใหม่ภายในเดือนเมษายน

1.2 ประกาศประกวดราคาในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

1.3 ประกาศผู้ได้รับเลือกคัดเลือกจัดทำของขวัญปีใหม่ และทำสัญญาจ้างภายในเดือนกรกฎาคม

1.4 ผู้ได้รับเลือกคัดเลือกดำเนินการผลิตระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม

1.5 สหกรณ์เปิดให้สมาชิกแจ้งที่อยู่ขอรับของขวัญปีใหม่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน

1.6 สหกรณ์จัดส่งของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม

1.7 สหกรณ์เปิดให้สมาชิกส่วนกลางรับของขวัญปีใหม่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม

 

แต่เนื่องจากในปีนี้การดำเนินการในข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 เป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดมีความรุนแรง รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินมาตรการสูงสุดให้ประชาชนกักตัวเองอยู่ในเคหะสถาน ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อควบคุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ผลิตพักหรือปิดกิจการชั่วคราว และผู้ผลิตบางรายเกิดข้อจำกัดในการเดินทางเพื่อประสานงานกับสหกรณ์ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไปเป็นวงกว้าง และไม่ทราบว่าจะคลี่คลายลงเมื่อใด แม้แต่การดำเนินกิจการของสหกรณ์ เช่น การประชุมของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ก็ยังไม่สามารถประชุมที่สำนักงานสหกรณ์ได้

 

คณะกรรมการดำเนินการต้องอยู่ในเคหะสถานของตนเองและการประชุมของสหกรณ์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 ต้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ทำให้การดำเนินการเพื่อคัดเลือกของขวัญปีใหม่ การจัดหาผู้ผลิต การประกวดราคา รวมทั้งการจัดส่ง อาจไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและแผนการดำเนินงานในการจัดหาของขวัญปีใหม่ของสหกรณ์ ซึ่งในที่สุดก็อาจส่งผลให้สมาชิกได้รับของขวัญปีใหม่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรเหมือนเช่นในสถานการณ์ปกติ

 

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ยังตระหนักและเห็นความสำคัญในการมอบของขวัญปีใหม่แก่สมาชิก รวมทั้งจะต้องลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติมอบของขวัญปีใหม่เป็นเงิน 100 บาท โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ทั้งนี้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด


UploadImage

ขอบคุณภาพจากhttps://brandinside.asia/


2. การประหยัดรายจ่ายเพื่อสำรองเงินสหกรณ์ไว้รองรับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังส่งผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง ภาคเอกชนมีการปิดกิจการโรงงานหรือร้านค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การส่งออก ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้เกิดการว่างงาน โดยผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจได้คาดว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้GDP จะติดลบกว่า 8.5% ซึ่งต่ำสุดในรอบ 22 ปี รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจยังลุกลามไปทั่วโลกตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดยั้งได้ แต่กลับมีแนวโน้มว่าจะแพร่ระบาดรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถสรุปได้ว่าจะสิ้นสุดในปีนี้ ปีหน้า หรือเมื่อใด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่สามารถควบคุมได้ เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอาจมีแนวโน้มได้รับผลกระทบรุนแรงไปอีกระยะเวลายาวนานแค่ไหน ยังไม่มีผู้ใดสามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีการลงทุนภายนอกโดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจภายนอกรวมเป็นเงินกว่า 5,000 ล้านบาท

 

ในสถานการณ์เช่นนี้ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งสหกรณ์จะต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเลวร้ายเพียงใด สหกรณ์ต้องสามารถฝ่าอุปสรรคและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งการประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงที่สหกรณ์ได้จัดทำขึ้น โดยในปี 2563 สหกรณ์ได้ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากที่ประชุมใหญ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เป็นเงินจำนวน 112 ล้านบาท แต่สหกรณ์มีแผนที่จะควบคุมและลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ไม่เกิน 80 ล้านบาท เพื่อประหยัดรายจ่ายของสหกรณ์ไปได้ประมาณ 32 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่จะประหยัดได้นี้จะทำให้สหกรณ์มีเงินสำรองไว้รองรับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในปี 2563 ปี 2564 และในปีถัด ๆ ไป โดยสหกรณ์ตั้งเป้าหมายในการสำรองเงินไว้ในระยะเวลาประมาณ 10 ปี ให้ได้เงินสำรองประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ทำให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงในการดำเนินงานของสหกรณ์ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงินฝาก ทุนเรือนหุ้นของสมาชิก รวมทั้ง สหกรณ์ยังสามารถจ่ายเงินปันผลในปีนี้และปีถัดไปได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

 

ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการจึงเห็นควรมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ เป็นเงินคนละ 100 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 3.3 ล้านบาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 5.7 ล้านบาท ซึ่งในหมวดนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณ 2.4 ล้านบาท จากเป้าหมายที่สหกรณ์จะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายดำเนินงานในทุกหมวดให้ได้ทั้งหมด 32 ล้านบาท เพื่อเป้าหมายในการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตดังกล่าว

 


 

3. ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมใหญ่กรณีของขวัญปีใหม่

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้แทนสมาชิกได้แสดงข้อคิดเห็นต่าง ๆ กรณีของขวัญปีใหม่และคณะกรรมการได้ตอบข้อคิดเห็นดังกล่าว พอสรุปได้ดังนี้

3.1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ผู้แทนสมาชิกได้แสดงข้อคิดเห็นว่า ของขวัญปีใหม่ควรเป็นเสื้อยืดหรือแจ็คเก็ต โดยคัดเลือกซื้อจากกลุ่มเกษตรกร ชาวบ้าน ที่กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานฯ ไม่ควรแจกเป็นเงิน หรือหากจะแจกเป็นเงินควรให้เหมาะสมกับมูลค่าของของขวัญที่เป็นสิ่งของ หรือบางปีควรหมุนเวียนระหว่างการให้ของที่ระลึกและเงิน (ตามเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 หน้า 46)

3.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผู้แทนสมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ขอชื่นชมสหกรณ์ฯ ที่จัดทำของที่ระลึกวันปีใหม่เป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังและขอเสนอให้มีการจัดทำของที่ระลึกเป็นเสื้อบ้าง คณะกรรมการดำเนินการได้ตอบข้อคิดเห็นตามวารสารสหกรณ์ฉบับเดือนพฤษภาคม หน้า 8 สรุปว่า ในปี 2563 เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือกของที่ระลึกซึ่งคาดว่าอาจส่งผลต่อการผลิตและการจัดส่งที่อาจล่าช้าและอาจทำให้สมาชิกได้รับของขวัญที่มีคุณภาพไม่ดีพอ ดังนั้น ในปี 2563 สหกรณ์จึงมอบของขวัญปีใหม่เป็นเงินโอนเข้าบัญชี


 

ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาของขวัญปีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกทำให้สหกรณ์ต้องสำรองเงินเพื่อรองรับวิกฤต รวมทั้งข้อคิดเห็นจากที่ประชุมใหญ่และตามที่คณะกรรมการได้ตอบข้อคิดเห็นดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการจึงเห็นชอบมอบเงิน 100 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2564


UploadImage