สาระน่ารู้
  • 26 พ.ย. 2563
 414

ห้ามใช้!! นำ้ยาลบคำผิด ในเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์

แจ้งสมาชิกที่กรอกเอกสารกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ไม่ว่าจะเป็น หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ , สัญญาเงินกู้ หรือเอกสารต่างๆ


ห้ามใช้!!! น้ำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด
หากท่านต้องการทำการแก้ไข ข้อความที่ท่านเขียนไปนั้น ให้ท่านสมาชิก "ทำการขีดฆ่าข้อความเดิม และ ลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง" 

 

UploadImage