ภาพกิจกรรม
  • 30 ต.ค. 2563
 361

ผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2562-2563

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2562 – 2563 กำหนดให้สมาชิก หรือกลุ่มสมาชิก เป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กำหนด โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจำปี 2562 – 2563 โดยให้เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และการคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 และจะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นั้น

    

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อและคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว “โดยผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจำปี 2562-2563  มีทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

 

1. นายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์   สมาชิกเลขที่ 15461 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดลำปาง

2. นายอำพล ศรีไหมนุ่น  

สมาชิกเลขที่ 12102 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. นายอนันต์ ศิริมงคล   สมาชิกเลขที่ 16114 ผู้แทนสมาชิกกลุ่มราชพฤกษ์(ลำปาง)

4. นายภาสกร ทองคำ  

สมาชิกเลขที่ 12011 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. นางโสภา บุณโยประการ    สมาชิกเลขที่ 10618 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดตาก
6. นางรัชนี รัตนพันธุ์   สมาชิกเลขที่ 7525 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดสงขลา
7. นางนิชภาดา พุฒิพิริยะ   สมาชิกเลขที่ 7514 ผู้แทนสมาชิกจังหวัดเชียงราย
8. นางสาวสุกัญญา อิสโร    สมาชิกเลขที่ 16025 ผู้แทนสมาชิกสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

Infographic


UploadImage


เอกสาร