สาระน่ารู้
  • 21 ต.ค. 2563
 604

สมาชิกสมทบเมื่อออกจากหน่วยงานราชการแล้ว ต้องทำอย่างไร?

cr. picture: siamrath.co.th

สมาชิกสมทบหลายท่านเมื่อต้องมีการโยกย้ายไปยังหน่วยงานอื่น มีเหตุจำเป็นที่ต้องลาออกจากหน่วยงานราชการ หรือแม้กระทั่งเกษียณอายุแล้วก็ตาม เกิดความสงสัยว่าจะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ด้วยหรือไม่ ซึ่งความจริงแล้ว สมาชิกสมทบที่ออกจากหน่วยงานเดิมไปแล้ว ก็ยังสามารถคงสถานะความเป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ต่อไปได้ และถ้าต้องการจะเป็นสมาชิกสมทบต่อไป จะต้องทำอย่างไร? ในวันนี้สหกรณ์จะมาชี้แจงไขข้อสงสัย โดยแยกออกเป็นกรณีได้ ดังนี้

UploadImage
cr. picture: matichon.co.th
1. กรณีพนักงานราชการ "เกษียณอายุงาน"
สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ที่ทำงานครบอายุ 60 ปี และเกษียณอายุงาน จากเดิมที่สหกรณ์สามารถหักชำระรายเดือนจากเงินเดือนได้ แต่เมื่อเกษียณแล้ว สหกรณ์จะย้ายไปหักจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากสมาชิกสมทบที่ยังมีภาระส่งรายเดือนอยู่ เช่น ค่าประกันชีวิต หรือเงินกู้หุ้น ก็สามารถโอนเข้าบัญชีเงินสหกรณ์ได้เลย เพื่อให้สามารถหักเป็นรายเดือนต่อไป (คลิก เพื่อดูวิธีการโอนเงิน)


UploadImage
cr. picture: facebook กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. กรณีพนักงานราชการ "ย้ายไปยังหน่วยงานภายนอก"
เมื่อพนักงานราชการมีการเปลี่ยน หรือย้ายหน่วยงานไปยังหน่วยงานอื่นภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีเหตุให้ลาออกจากหน่วยเดิม สมาชิกสมทบรายนั้นจะต้องแจ้งมายังสหกรณ์ด้วย โดยกรอกแบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (คลิก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหนังสือขออนุมัติลาออกจากหน่วยงาน แล้วส่งมาให้สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้ทราบสถานะของท่านและภาระการหักรายเดือนต่าง ๆ ก็จะหักชำระจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์แทน
(คลิก เพื่อดูวิธีการโอนเงิน)


3. กรณีเป็นพนักงาน "จ้างเหมาชั่วคราว (TOR)"
เช่นเดียวกันกับพนักงานราชการ ที่หากมีการย้ายหน่วยงาน หรือเกษียณอายุงานก็ตาม ก็ยังคงเป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์อยู่ได้และยังได้สิทธิประโยชน์เหมือนเดิม ซึ่งสมาชิกสมทบประเภทนี้จะต้องเป็นผู้ทำการโอนเงินฝาก หรือชำระค่าหุ้นเอง ไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน ต่อให้ไม่ได้ทำงานให้กับหน่วยงานเดิม ก็ยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมต่อไป

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์อยากให้สมาชิกสมทบทุกท่านได้มองเห็นประโยชน์และผลดี ของการเป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนจากการถือหุ้น สิทธิ์การขอรับสวัสดิการ รวมถึงมองเห็นโอกาสในการเก็บออม ที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากและได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าสถาบันการเงินภายนอก (คลิก เพื่อดูสิทธิประโยชน์สมาชิกสมทบ) และพิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ เพราะถ้าหากท่านได้ลาออกจากหน่วยงานไปแล้ว และวันข้างหน้าอยากที่จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบอีกครั้ง ก็จะไม่สามารถสมัครสมาชิกสมทบได้อีกแล้ว