ภาพกิจกรรม
  • 15 ต.ค. 2563
 5,684

โครงการ "วันออมแห่งชาติ" 26 - 31 ต.ค. 63

วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการประหยัด และการออมของโลก (World Thrift Day) โดยกำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2467 สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทย มีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ 
 
UploadImage

เช่นเดียวกันกับขบวนการสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ รวมถึงสหกรณ์ ทั้ง 7 ประเภท ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญกับวันออมแห่งชาติ และจากข้อมูลการออมในปี 2561 ขบวนการสหกรณ์ไทย มีเงินออม และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสหกรณ์กว่า 8,000 แห่ง จำนวนสมาชิกสหกรณ์กว่า 12 ล้านคน เงินออมกว่า 2.3 ล้านล้านบาท และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า 200,000 บาท โดยมีทิศทางเงินออมภาคสหกรณ์ไทยเมื่อปี 2562 ที่เพิ่มมากขึ้น

UploadImage

สอ.ปม. เองก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม และในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเงิน ได้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนให้สมาชิกได้ออมเงินมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการออมในทุก ๆ ปี ในปี 2563 นี้ สอ.ปม. จึงได้มีโครงการ “วันแห่งการออม” เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและเชิญชวนให้สมาชิกหันมาฝากเงินเพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 – 31 ตุลาคม 2563 สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้มีสิทธิร่วมลุ้นชิงรางวัลจากสหกรณ์มากมาย ตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือ บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 
 
เปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข หรือ บัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ ตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป
 
ฝากเงินทุกบัญชี (ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง) จำนวน 10,000 บาท 

สมาชิกที่ฝากเงินตามเงื่อนไข จะได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัล 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ โดยสามารถมาเปิดบัญชี หรือฝากเงินเพิ่มได้ที่ทำการสหกรณ์ หรือส่งเอกสารคำขอเปิดบัญชีทางไปรษณีย์ แต่สำหรับเอกสารคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ก็มีอีกช่องทาง คือ Line Official Account (ID : @forestcoop) ของสหกรณ์ ที่สมาชิกสามารถส่งคำขอเปิดบัญชีมาได้ก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และส่งเอกสารฉบับจริงตามมาให้สหกรณ์ภายหลัง

UploadImage

สำหรับสมาชิกที่ไม่สะดวกมาฝากเงินที่สหกรณ์ สามารถชำระ Payment ผ่านสมาร์ทโฟน(คลิ๊กเพื่อดูวิธีการชำระ Payment ผ่านสมาร์ทโฟน) ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลจากสหกรณ์ได้อีกเช่นกัน ซึ่งสหกรณ์จะจับรางวัลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ของรางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1  กระเป๋าเป้  จำนวน 15 รางวัล
รางวัลที่ 2  ผ้าขนหนูสีฟ้า  จำนวน 25 รางวัล
รางวัลที่ 3  กระบอกน้ำร้อนน้ำเย็น  จำนวน 40 รางวัล
รางวัลที่ 4  ชุดกล่องถนอมอาหาร  จำนวน 80 รางวัล
 
ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตาม หรือแม้ว่ากิจกรรมนี้จะมีเพียงแค่ปีละครั้ง แต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการสร้างนิสัยให้ประหยัดอดออม สอ.ปม. อยากให้สมาชิกมองเห็นความสำคัญของการออมเงิน เพราะนอกจากการหาเงินให้ได้มากเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ "การออม" เพื่อรักษาเงินที่หาได้มา จนสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในยามที่มีเหตุจำเป็น และทำให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน และยั่งยืนต่อไป