ภาพกิจกรรม
  • 12 ต.ค. 2563
 361

สอ.ปม. สัญจรรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัญจรพบปะสมาชิก ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ สหกรณ์ได้มุ่งเน้นการให้บริการแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ ข้าราชการ และพนักงานราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในส่วนภูมิภาค อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อหรือใช้บริการต่างๆ รวมถึงไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์เท่าที่ควร หรืออาจมีข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการเข้ามาใหม่ แต่ยังไม่ทราบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์ ทำให้ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบกับสหกรณ์

UploadImage 
สหกรณ์จึงเดินทางไปสัญจรเพื่อรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ และให้บริการในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยมีนายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ สอ.ปม. และนายชัยยันต์ คำป้อ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางในครั้งนี้


UploadImage
        
ซึ่งได้มีข้าราชการและพนักงานราชการให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  การรับฝากเงิน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย


UploadImage
นายธีรัชสิทธิ์  วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอ.ปม.

UploadImage
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอ.ปม.

UploadImage