ข่าวสารสหกรณ์
  • 30 ก.ย. 2563
 4,064

ร่วมตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ลุ้นรับรางวัล!!!

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของพวกเรานั้น ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นมาเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกในส่วนภูมิภาคทุกท่าน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ของสหกรณ์ อย่างทั่วถึง เช่น การยื่นคำขอกู้ การจัดทำเอกสารส่งสหกรณ์ฯ การสอบถามข้อมูลข่าวสาร การจัดประชุมกลุ่มผู้แทนสมาชิก รวมถึงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสร้างผู้นำสหกรณ์

 

โดยปัจจุบันสหกรณ์ได้ทำการเปิดศูนย์ประสานงานไปแล้วทั้งสิ้น 10 ศูนย์ประสานงานครอบคลุม ทุกภูมิภาค

“คลิ๊กดูรายชื่อศูนย์ประสานงานสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 10 แห่ง”

 

ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์ประสานงานบริการสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น สหกรณ์จึงได้มีการกำหนดการประเมินศูนย์ประสานงานขึ้นมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

 

 

ร่วมประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ พร้อม ลุ้นรับรางวัล ไปด้วยกัน


กติกาการร่วมสนุก

ร่วมตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 63

(สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ใช้บริการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ทั้ง 10 แห่ง)

 

ขั้นตอนที่ 1 : ทำแบบประเมินออนไลน์ ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านใช้บริการ

โดยศูนย์ประสานงานทั้ง 10 แห่งของสหกรณ์ จะมีแผ่นโปสเตอร์ QR CODE เพื่อทำแบบสอบถามออนไลน์ อยู่ ให้สมาชิกใช้โทรศัพท์มือถือ แสกน QR CODE แล้วทำแบบประเมินได้เลย

 

UploadImage
UploadImage

ตัวอย่างแผ่นโปสเตอร์ QR CODE เพื่อทำแบบสอบถามออนไลน์ตามศูนย์ประสานงานทั้ง 10 แห่ง
UploadImage


ขั้นตอนที่ 2 : ลงลายมือชื่อผู้ทำแบบประเมิน ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านใช้บริการ

เมื่อท่านทำแบบประเมินออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านสมาชิก “เซ็นชื่อ ผู้ทำแบบประเมิน”  ที่ศูนย์ประสานงานจัดเตรียมไว้

 

UploadImage

 

ของรางวัลสำหรับผู้ตอบแบบประเมิน

- ลำดับที่ 1 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกล่องถนอมอาหาร

- ลำดับที่ 9 และ ลำดับที่ 19 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกระเป๋าเป้ Coop Digital

- ลำดับที่ 29 และ ลำดับที่ 39 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกระบอกน้ำออมทรัพย์

- ลำดับที่ 49 ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกระเป๋าเดินทาง

 

Infographic


UploadImage