ข่าวสารสหกรณ์
  • 21 ก.ย. 2563
 2,381

สารจากประธานกรรมการดำเนินการ 28 ก.ย. 63 วันคล้ายวันก่อตั้ง สอ.ปม. ครบรอบ 42 ปี

จากต้นกล้า..สู่ป่าใหญ่

ทุกการเดินทาง..เริ่มที่ก้าวแรกเสมอ

เราเริ่มต้นในวันที่ 28 กันยายน 2521 จาก “ผู้กล้า”คณะผู้จัดตั้ง 167 ท่าน ในสมัยท่านถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้ ในยามที่ข้าราชการสมัยนั้น เมื่อคราวอับจนต้องกู้หนี้ยืมสินในอัตราดอกเบี้ยที่แพงลิ่ว ก่อร่างสร้างความหวัง รวมพลังก้าวเดินไปบนหนทางตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการแห่งสหกรณ์ ผ่านผู้กล้าสมาชิกและคณะกรรมการดำเนินการชุดแล้วชุดเล่าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาในแต่ละยุคสมัย
 

UploadImage
 

ยุคที่ 1 การก่อร่างสร้างตัว

ใช้เวลากว่า 10 ปี สะสมเงินทุนได้ 10 ล้านบาท นั่นคือการเริ่มหยั่งรากครั้งแรกของต้นกล้าเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง

 

ยุคที่ 2 การพัฒนาการบริหารการจัดการ

ใช้เวลาอีก 10 ปี รวมเป็น 20 ปี สะสมทุนดำเนินงานได้ 1,000 ล้านบาท มีการปรับปรุงการให้บริการสมาชิกในทุกรูปแบบ ทั้งเงินกู้ ข่าวสาร การสร้างความเติบโต รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในทุก ๆ ระดับ  กิ่งก้านเริ่มเติบโตแผ่กว้าง ผลิดอกออกผล

 

ยุคที่ 3  ทศวรรษแห่งการอดออม

ใช้เวลาอีกกว่า 15 ปี รวมเป็น 35 ปี สะสมทุนดำเนินงานได้ 10,000 ล้านบาทเป็นยุคที่รณรงค์ให้สมาชิกประหยัดอดออม ฝากเงินกับสหกรณ์อย่างจริงจังทุกรูปแบบ  รวมทั้งการปรับปรุงสวัสดิการ และการใช้เงินกู้อย่างมีคุณค่า ส่งเสริมเงินกู้เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม มากกว่าการกู้เพื่อจับจ่ายใช้สอยบริโภค เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามเป้าหมายที่แท้จริงของสหกรณ์  ในยุคนี้สหกรณ์ กลายเป็นต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่เป็นป่าที่สมบูรณ์มีรากฐานจากการออมที่มั่นคง

 

ยุคที่ 4  สหกรณ์ดิจิตอล

ในเวลาอีกกว่า 10 ปีต่อมา ทุนดำเนินงานรวมกว่า 20,000 ล้านบาท เป็นยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร การบริการสู่ยุค..สหกรณ์ดิจิตอล แอปเดียวครบจบที่ปลายนิ้ว ทั้งกู้-ฝาก-ถอน-ขอรับสวัสดิการ พร้อม ๆ กับการปรับตัวครั้งใหญ่ของสังคมยุคดิจิตอล ในยุคนี้สหกรณ์เปรียบเสมือนป่าที่แสนกว้างใหญ่ไพศาลเป็นที่พึ่งพิงของมวลสมาชิกทั่วประเทศ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จาก “ต้นกล้า” เล็ก ๆ ค่อย ๆ งอกงาม เติบโต แผ่กิ่งก้าน ให้ร่มเงา ให้พึ่งพาอาศัย และร่วมกันดูแล จนวันนี้เรา กลายเป็น “ป่าใหญ่” ย่างเข้าสู่ปีที่ 43 แล้ว

แต่ป่าใหญ่แห่งนี้จะมั่นคง..และยั่งยืนได้ การบริหารจัดการต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความสมดุล เปรียบดังเช่นระบบนิเวศของป่า หากละทิ้งความสำคัญของสมาชิกหรือหลักสหกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดไป ระบบก็จะเสียหาย เราจึงมีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ยืนหยัดหลักการสหกรณ์ ช่วยกันสร้างดุลยภาพให้ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุล

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ป่าใหญ่ผืนนี้...คือความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก ร่วมกันลงทุนทางเศรษฐกิจที่ให้ทุกคนเป็นเจ้าของ เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวป่าไม้ ภายใต้ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคน สร้างความคิด สร้างนิสัยการออม สร้างความเอื้อเฟื้อ และดูแลรักษาซึ่งกันและกัน

 

จากต้นกล้า...สู่ป่าใหญ่ กว่า 40 ปีบนวิถีแห่งการเติบโต งอกงามอย่างมีเอกภาพ ยืนหยัดอย่างสมดุล และผลิดอกออกผลอันยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์สู่การเป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน และเอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม

 

หากแต่ความสำเร็จของสหกรณ์คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะผู้ใดผู้หนึ่งเพียงลำพังหรือต้นไม้เพียงต้นเดียว ความสำเร็จของป่าที่แสนกว้างใหญ่นี้...เกิดขึ้นได้เพราะพรรณไม้อันหลากหลาย ความร่วมมือร่วมใจกันของคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่  ผู้แทนสมาชิก และมวลสมาชิกทุกท่าน คนที่อยู่ในใจกันและกันรุ่นแล้วรุ่นเล่า

เราทุกคน...คือผู้ร่วมกันสร้างความสำเร็จและกำหนดอนาคตของผืนป่าใหญ่แห่งนี้

UploadImage

    วิชิต สนธิวณิช

    ประธานกรรมการดำเนินการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

    28 กันยายน 2563
 


เล่าเรื่องราว บทเพลงจากใจ "จากต้นกล้า สู่ป่าใหญ่"

ดาวน์โหลดเพลง mp3  คลิ๊ก