สาระน่ารู้
  • 18 ก.ย. 2563
 3,915

บริหารเงินอย่างไรให้เหลือใช้หลังเกษียณ ?

ในเดือนกันยายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งการเกษียณอายุราชการ เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปี และเป็นเดือนสุดท้ายในการปฏิบัติงานก่อนจะเริ่มต้นชีวิตในวัยเกษียณ สมาชิกหลายท่านคงเป็นกังวลไม่น้อยว่าหลังจากที่เกษียณไปแล้วจะบริหารจัดการเงินของตนเองอย่างไร ด้วยเงินบำนาญ เงินบำเหน็จรายเดือนที่ได้รับน้อยกว่าตอนที่รับราชการ หรือบางท่านรับบำเหน็จเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว

สหกรณ์จึงมีแนวทางให้สมาชิกบริหารจัดการเงินของท่านเพื่อให้มีเงินเหลือพอใช้จ่ายในแต่ละเดือนโดยที่ไม่ต้องรับภาระในการส่งกับสหกรณ์มากเกินไป อีกทั้งมีแนวทางบริหารการเงินของท่านเพื่อให้เกิดผลงอกเงยออกดอกออกผล

 

UploadImage

 

การลดภาระค่าใช้จ่าย สมาชิกสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการ Refinance หนี้สินที่มีอยู่กับสหกรณ์ เมื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังคงมีหนี้กับสหกรณ์อยู่ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น สามารถปรับสัญญาเป็นกู้หุ้นโดยใช้หุ้นค้ำประกัน เพื่อขยายเวลาการผ่อนชำระเพราะสามารถผ่อนได้ถึง 360 งวด ทำให้ลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือนจากเดิมลงได้ นอกจากลดภาระหนี้ต่อเดือนแล้วสมาชิกยังสามารถลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนลงได้อีกด้วย

 

การเพิ่มรายได้ เงินที่สมาชิกได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการไม่ว่าจะเป็น เงินจาก กบข. กสจ. เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินบำนาญ เป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียวที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการ สมาชิกเกษียณสามารถนำเงินที่ได้รับไปทำให้งอกเงยและสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น โดยการนำมาฝากกับสหกรณ์ เป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำ และได้รับผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข เป็นบัญชีที่เปิดขึ้นสำหรับสมาชิกเกษียณ สมาชิกสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเกษียณมาฝากกับสหกรณ์ได้ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถึง 3.35% ต่อปี สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม

 

 

UploadImage

 

โดยมีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยดังนี้

[ เงินต้น × อัตราดอกเบี้ย × 180 วัน ] ÷ 365 วัน

 

ตัวอย่างเช่น

สมาชิกฝากเงิน 900,000 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม

ได้รับดอกเบี้ยในวันที่ 30 มิถุนายน = [900,000 × 3.35% × 180] ÷ 365 = 14,868.49

ได้รับดอกเบี้ยในวันที่ 31 ธันวาคม = [914,868.49 × 3.55% × 180] ÷ 365 = 15,114.13

ซึ่งสมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยทั้งปีเท่ากับ 29,982.62 บาท  

 

จะเห็นได้ว่าสมาชิกได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยสูง เงินฝากคงอยู่ดอกเบี้ยงอกเงย สมาชิกที่เกษียณอายุราชการสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์สหกรณ์ในหัวข้อ 7.5 พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหนังสือสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง

           

การบริหารจัดการ การวางแผนการเงินในวัยเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วหากสมาชิกมีรายรับจากเงินบำเหน็จ บำนาญ เพียงทางเดียว การลดรายจ่ายต่างๆ เพื่อให้เงินเดือนเหลือพอใช้จ่าย และการนำเงินที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการมาฝากกับสหกรณ์ก็จะได้รับดอกเบี้ยจากการออมทรัพย์ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้สมาชิกเกษียณบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด