สาระน่ารู้
  • 17 ก.ย. 2563
 478

28 กันยายน 2563 ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์

เข้าสู่ปีที่ 42 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เมื่อถึงวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี สมาชิกสหกรณ์จะทราบกันดีว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นั่นคือวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์นั่นเอง กว่า 40 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ พัฒนาเติบโตจนเป็นบ้านหลังใหญ่ เป็นที่พึ่งพาให้กับสมาชิกจนมาถึงปัจจุบัน
 

UploadImage

เมื่อมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2521 นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้ ในสมัยนั้น เห็นถึงผลดีและหลักการของสหกรณ์ และมองเห็นทางออกในการช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับข้าราชการกรมป่าไม้ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสหกรณ์ นายถนอม เปรมรัศมี จึงได้มีบันทึกถึงข้าราชการกรมป่าไม้ โดยบอกกล่าววัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ไว้ 2 ประการคือ
 
1.  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น หรือฝากเงินในสหกรณ์
2.  ให้เงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์


UploadImage 
จากการรวมพลังเพื่อการพึ่งพากันและกันตามหลักการสหกรณ์ ของคนในกรมป่าไม้เพียง 167 ท่าน เงินค่าหุ้นเริ่มต้น 15,570 บาท กว่าจะมาเป็นสหกรณ์ในปัจจุบัน จวบจบครบรอบ 42 ปี ผ่านการบริหารงานโดยคณะกรรมการมาหลายรุ่นหลายสมัย จากสมาชิกรุ่นแรกจนรุ่นหลัง มีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมกว่า 30,000 คน มีทุนดำเนินงานกว่าหมื่นล้านบาท จากต้นกล้าต้นเล็ก ๆ ผ่านร้อน ผ่านหนาว จนกลายเป็นป่าใหญ่ในปัจจุบัน ความสำเร็จของสหกรณ์ในวันนี้ เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของมวลสมาชิก จนกลายเป็นสหกรณ์ที่ยิ่งใหญ่ ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์เป็นที่รู้จักในแวดวงสหกรณ์ อีกทั้งสหกรณ์ยังเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์ฯ อื่น ๆ ต่อไป  


UploadImage 
เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์  สหกรณ์ได้มอบ สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก ให้กับสมาชิกโดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ตามเงื่อนไขอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
  • อายุการเป็นสมาชิก 1 - 15  ปี    จ่าย 100  บาท
  • อายุการเป็นสมาชิก 15 ปี ขึ้นไป  จ่าย 200 บาท
  • อายุการเป็นสมาชิก 30 ปี ขึ้นไป  จ่าย 300 บาท
UploadImage