ภาพกิจกรรม
  • 15 ก.ย. 2563
 975

สอ.ปม.รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

 

สอ.ปม.รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินงาน โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล อย่างเคร่งครัด และได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ ให้มั่นคง ก้าวหน้า ต่อไป...

 

และด้วยความมุ่งมั่น กำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติให้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด " เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561"

 

ในปี 2563 นี้ สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 อีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจแก่สมาชิก ในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  


UploadImage
 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2563 คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage
 

คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล

UploadImage
 

คุณเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาว ตามหลักธรรมาภิบาล

 

UploadImage

คุณทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกรมส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์และคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 เข้าตรวจสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


UploadImage

หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่  หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอำนาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค