ข่าวสารสหกรณ์
  • 29 ก.ค. 2563
 184

ประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิก

 

แจ้งยกเลิกกลุ่มสมาชิก 2 กลุ่ม ที่สมาชิกน้อยกว่า 50 คน

สมาชิกใน 2 กลุ่มนี้ ให้ทำการย้ายกลุ่มใหม่ ภายในวันที่ 7  ส.ค. 63

 

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ประกาศให้สมาชิกที่ต้องการขอย้ายกลุ่มใหม่หรือจัดตั้งกลุ่มใหม่ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นั้น ในตอนนี้ได้ครบกำหนดเวลาการขอย้ายและจัดตั้งกลุ่มใหม่แล้ว

 

โดยสหกรณ์ “ขอประกาศแจ้งยกเลิกกลุ่มสมาชิก จำนวน 2 กลุ่มสมาชิก” เนื่องจากมีสมาชิกในกลุ่ม จำนวนน้อยกว่า 50 คน ดังนี้

1. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (สงขลา) มีจำนวนสมาชิก 49 คน

2. กลุ่มสมาชิกสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) มีจำนวนสมาชิก 48 คน

 

ทั้งนี้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกยกเลิกไปนั้น ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิก แก่สหกรณ์ ภายในวันที่  7 สิงหาคม 2563

 

** หากพ้นกำหนดเวลาไปแล้ว สมาชิกยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายกลุ่ม สหกรณ์ จะดำเนินการย้ายให้ไปสังกัดกลุ่มสมาชิกตามหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด หรือตามกลุ่มสมาชิกที่สหกรณ์เห็นสมควร

 

ขั้นตอนการขอย้ายกลุ่มใหม่

1. ให้สมาชิก ตรวจสอบรายชื่อกลุ่ม ที่สามารถย้ายไปสังกัดได้ “คลิ๊ก”

2. ดาวน์โหลด คำขอเปลี่ยนแปลงสังกัดกลุ่มสมาชิก “คลิ๊ก”

3. กรอกเอกสาร คำขอเปลี่ยนแปลงสังกัดกลุ่มสมาชิก ให้เรียบร้อย แล้วส่งมาที่สหกรณ์

  • ทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ 169 ปณศ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • ทางโทรสาร (Fax ) : 02-579-9774
  • ทาง E-mail :  forestcoop@gmail.com
  • ทาง Line สหกรณ์ : @forestcoop

 


UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง ยกเลิกกลุ่มสมาชิก
 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง รายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรก ประจำปี 2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งแรก ประจำปี 2563 ให้สมาชิกทราบจำนวน 139 กลุ่ม โดยให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิกหรือขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก ซึ่งการขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิกใหม่ต้องมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน แจ้งความประสงค์ขอย้ายสังกัดกลุ่มหรือขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่มและรายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ที่ www.025798899.com นั้น


บัดนี้ ครบกำหนดเวลาที่สมาชิกจะขอย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิก หรือขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิกใหม่ พบว่า มีกลุ่มสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นจำนวน 2 กลุ่มมีสมาชิกน้อยกว่า 50 คน คือ

1. กลุ่มสมาชิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (สงขลา) มีจำนวนสมาชิก 49 คน

2. กลุ่มสมาชิกสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) มีจำนวนสมาชิก 48 คน

    

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 ข้อ 30 และข้อ 31 กำหนดให้กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นที่สหกรณ์ได้ประกาศให้เป็นกลุ่มสมาชิกแล้ว ยังคงมีสถานภาพเป็นกลุ่มสมาชิก เว้นแต่เมื่อถึงกำหนดประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชิกแต่ละกลุ่ม หากกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นนั้นมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คน ให้สหกรณ์ประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิกดังกล่าว โดยให้สมาชิกในกลุ่มที่ถูกยกเลิกไปสังกัดกลุ่มสมาชิกตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์จะขอย้ายไปสังกัดหรือตามที่ตนดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของตน


ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอยกเลิกกลุ่มสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น และขอให้สมาชิกที่อยู่ในสังกัดกลุ่มสมาชิกดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์ว่าจะขอย้ายไปสังกัดกลุ่มสมาชิกใดให้สหกรณ์ฯ ทราบภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวและสมาชิกยังมิได้แจ้งความประสงค์ว่าจะย้ายไปสังกัดกลุ่มสมาชิกใด สหกรณ์ฯ จะดำเนินการย้ายให้ไปสังกัดกลุ่มสมาชิกตามหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด หรือตามกลุ่มสมาชิกที่สหกรณ์เห็นสมควร ทั้งนี้ มีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ Call center หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 579 -7070 หรือทาง Line@ : Forestcoop

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

 

 ประกาศ    วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
              

UploadImage

                                                                               

 


(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


เอกสาร