• 01 ก.ค. 2563
 749

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ตามลำดับเลขที่สอบ) และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

1.  นางสาววลังคณา หาญเจริญถาวร
2.  นางสาวน้ำทิพย์ ทัศนา
3.  นางสาวกนกวรรณ อุ่นไพร
4.  นางสาวกมลชนก อุ่นไพร
5.  นายทวีวิทย์ เบญจรุราวงศ์

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 รายงานตัว  เวลา 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เอกสาร