ข่าวสารสหกรณ์
  • 02 ก.ค. 2563
 5,836

ใหม่!! เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน ... บ้านอยู่ครบ เงินมีใช้ กับเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Highlight

  • สำหรับสมาชิกเท่านั้น
  • ไม่ว่า บ้าน ที่ดิน ทาวน์เฮาส์ ใช้ยื่นกู้ได้หมด!!
  • วงเงินให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท
  • ดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี 
  • ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน

ใช้บ้านแลกเป็นเงิน เพิ่มโอกาสต่างๆ ในชีวิต ให้คุณรับความสุขมากยิ่งขึ้น

สมาชิกหลายๆ ท่าน อาจเคยเจอปัญหาติดขัดทางด้านการเงิน หรือในการหมุนเงินใช้ในชีวิตประจำวันไม่ทันกันมาบ้างนะครับ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เอง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องการงาน หรือเรื่องต่างๆ ที่อาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสทางการเงินให้กับสมาชิก สหกรณ์จึงได้มี “โครงการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้กับสมาชิกที่มีบ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด หรือ ที่ดินเปล่า ก็ใช้เป็นหลักค้ำประกันในการยื่นกู้ได้ทั้งหมด!!

 

เสริมสภาพคล่องให้ชีวิต พัฒนาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

สหกรณ์ให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่สมาชิกโดยมีวงเงินให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.80% โดยมีเงื่อนไขการให้กู้แก่สมาชิก ที่มีอสังหาริมทรัพย์อันมีชื่อของสมาชิกผู้กู้เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ (หรือคู่สมรส) เท่านั้น

สำหรับการให้กู้นั้นสหกรณ์กำหนดเงื่อนไขและจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้

1. สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะ (มีหนี้กับสหกรณ์หรือกับสถาบันการเงินอื่นๆ ก็ได้)

• ให้กู้รวมเงินกู้พิเศษวนาเคหะ สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 

2. สำหรับสมาชิกที่มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุด ที่ปลอดภาระจำนอง

• ให้กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน
 

3. สำหรับสมาชิกที่มีที่ดินเปล่า ที่ปลอดภาระจำนอง และมีเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคเข้าถึง

• ให้กู้สูงสุด 60% ของราคาประเมิน

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ขอเป็นส่วนร่วมเล็กๆ ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก พัฒนาอย่างมั่นคงต่อไป...
 


UploadImage
 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

----------------------------

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 38 และมติคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 43 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงให้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

 

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เงินกู้แก่สมาชิกนำไปใช้จ่ายตามความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือที่ดินเปล่าเป็นหลักประกัน 

 

2. คุณสมบัติของผู้กู้

2.1 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5 % ของจำนวนเงินกู้ (ระดมหุ้นเพิ่มได้) และ

2.2 ต้องมีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือสถาบันการเงินอื่น โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน หรือ

2.3 ต้องมีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือที่ดินเปล่าเป็นหลักประกัน

 

3. หลักประกัน

ต้องเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือที่ดินเปล่า ซึ่งเป็น โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) หรือ นส.3ก. หรือเอกสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ หรือคู่สมรส หรือบุตร (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และต้องมีทางสาธารณะเข้า - ออก, ไม่เป็นที่ดินที่ห้ามจำหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิ์หลังแดง), ไม่มีการรอนสิทธิใด ๆ หากมีการรอนสิทธิขอสงวนสิทธิบังคับจำนองทันที

 

4. วงเงินกู้

จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งอนุมัติให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 

4.1 สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือสถาบันการเงินอื่น      ให้กู้ได้รวมเงินกู้พิเศษวนาเคหะไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน กรณี มีดอกเบี้ยค้างชำระจากสถาบันการเงินอื่น ให้ผู้กู้ชำระให้เสร็จสิ้นก่อนรับเงินกู้

4.2 สมาชิกที่มีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดอันปลอดจากภาระจำนอง ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน    

4.3 สมาชิกที่มีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าอันปลอดจากภาระจำนอง มีเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคเข้าถึง ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมิน     

 

หากผู้กู้รายใดประสงค์ทำประกันชีวิต ให้ผู้กู้สามารถกู้เงินเกินกว่าข้อ 4.1 ถึง 4.3 ได้ ทั้งนี้ ส่วนที่เกินนั้นให้กู้ได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น

 

5. เงินเดือนคงเหลือ

การชำระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อรวมกับเงินที่ต้องชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้รายเดือนของผู้กู้ตลอดอายุสัญญา 

 

สำหรับการกู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้รายเดือนของผู้กู้หมายถึง เงินเดือน   ของผู้กู้รวมเงินรายได้รายเดือนของบุตรและหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดาของผู้กู้ และรายได้อื่น ๆ ของผู้กู้ที่สามารถแสดงหลักฐานได้

 

หลักฐานซึ่งแสดงรายได้รายเดือนประกอบคำขอกู้เพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้และหรือของบุตรและหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดา ได้แก่ หลักฐานการรับเงินเดือนสุทธิ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

 

6. การผ่อนชำระเงินกู้

ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี และอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 70 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ก่อนเกษียณอายุราชการต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ทั้งหมด ยกเว้นจำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่นำระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ก่อนเกษียณอายุราชการดังกล่าวมาบังคับใช้

 

7. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

- คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ผู้กู้ / คู่สมรส / ผู้เป็นเจ้าของหลักประกัน

- ทะเบียนบ้านของ ผู้กู้ / คู่สมรส

- สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

- ใบรับรองเงินเดือนผู้กู้ / คู่สมรส,รายได้อื่น ๆ ที่สามารถแสดงหลักฐานได้

- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

- เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน  

- สำเนาเอกสารสิทธิ์ (เอกสารสิทธิ์ห้องชุด, โฉนดที่ดิน, น.ส.3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ

- แผนผังหรือแผนที่ตั้งที่ดินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยสังเขป

- หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร

กรณีหลักประกันติดจำนองสถาบันการเงิน ต้องมีเอกสารเพิ่ม ดังนี้

- สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจำนอง

- หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ (STATEMENT) และหนังสือรับรองประเภทหนี้ และยอดหนี้จากธนาคารหรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารที่แสดงยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้ 

- หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เช่น สำเนาสัญญาซื้อขายซึ่งจัดทำที่สำนักงานที่ดิน (ท.ด.13) หรือคำขอเลขที่บ้าน

 

8. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้

8.1 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประกาศนี้ ให้ยื่นคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร และเอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2565 

8.2 นัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน

8.3 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคำขอกู้ภายใน 60 วัน นับแต่วันยื่นคำขอ กรณีได้รับอนุมัติเงินกู้สหกรณ์จะนัดหมายทำนิติกรรม ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับอนุมัติเงินกู้ 

 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเงินกู้เสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจไม่อนุมัติเงินกู้หรือลดจำนวนเงินกู้ได้ตามที่เห็นสมควร

 

9. อัตราดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

 

10.ค่าธรรมเนียม

10.1 ค่าประเมินหลักประกัน สมาชิกต้องชำระค่าประเมินหลักประกันตามที่จ่ายจริง 

10.2 ค่าใช้จ่ายในการจดนิติกรรม

 - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จำนวน 1,000.00 บาท

 - ต่างจังหวัด  จำนวน 3,000.00 บาท

10.3 การกู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งต่อไป ถ้าหลักประกันที่มีอายุการประเมินเกินกว่า 5 ปี ต้องประเมินหลักประกันใหม่ 

 

11. การทำประกันชีวิต

ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตตามที่สหกรณ์กำหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

                  ประกาศ ณ วันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2563


UploadImage


(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


เอกสาร