สาระน่ารู้
  • 24 มิ.ย. 2563
 4,055

สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เกิดจากการรวมพลังเพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตย ตามหลักการสหกรณ์ จนเติบโตเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง คอยช่วยเหลือสมาชิก อีกทั้งยังเป็นแหล่งออมเงินที่สำคัญสำหรับสมาชิกสหกรณ์ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดว่า กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าพันคนให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น ดังนั้น สหกรณ์จึงให้มีการรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ "ผู้แทนสมาชิก" จึงเกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน โดยอัตราส่วนผู้แทนสมาชิก 1 คน ต่อสมาชิก 50 คน ซึ่งสมาชิกเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก และอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์พร้อมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ อีกทั้งผู้แทนสมาชิกยังมีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ในการบริหารงานสหกรณ์อีกด้วย โดยผู้แทนสมาชิกนั้น มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้


สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก

1. มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
3. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
4. คัดเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ
5. อนุมัติงบการเงิน จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
6. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี 
7. ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้กับสมาชิก
9. รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
10. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
11. กิจกรรมกลุ่มตามประกาศของสหกรณ์


ดังนั้น ผู้แทนสมาชิกจึงมีความสำคัญต่อสหกรณ์เป็นอย่างมาก เพราะต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และหากได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการก็จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารงานของสหกรณ์ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป