สาระน่ารู้
 • 22 มิ.ย. 2563
 3,177

10ศูนย์ประสานงานสมาชิกสอ.ปม. อยู่ไกลแค่ไหน เราก็ไม่ไกลกัน...

พร้อมแนะนำและดูแลคุณ... ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น

 

สอ.ปม. ของเรามีสมาชิกที่ทำงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในป่าเขาหรือเกาะแก่งต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  สหกรณ์เองจึงได้คำนึงถึงการให้บริการสมาชิกในส่วนภูมิภาคทุกท่าน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์ อย่างทั่วถึง เช่น การยื่นคำขอกู้ การจัดทำเอกสารส่งสหกรณ์ฯ การสอบถามข้อมูลข่าวสาร การจัดประชุมกลุ่มผู้แทนสมาชิก รวมถึงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสร้างผู้นำสหกรณ์


UploadImage
 

ดังนั้น เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สมาชิก สหกรณ์จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ขึ้นมา โดยเริ่มต้นจาก “ศูนย์ประสานงานสมาชิกสหกรณ์ฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ โดยสหกรณ์และผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมก่อตั้งขึ้นเป็นศูนย์ประสานงานแห่งแรก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มสมาชิกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก จนได้มีการเปิด ศูนย์ประสานงาน แห่งที่ 2 และ3 ที่จังหวัดสงขลา และ จังหวัดเชียงราย ขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันสหกรณ์ได้ทำการเปิดศูนย์ประสานงานไปแล้วทั้งสิ้น 10 ศูนย์ประสานงานครอบคลุม ทุกภูมิภาค สมตามเจตนารมณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด “ประหยัด อดออม เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน”


UploadImage
 

รายชื่อศูนย์ประสานงานสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ภาคเหนือ

 • ศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงราย
 • ศูนย์ประสานงานจังหวัดลำปาง
 • ศูนย์ประสานงานจังหวัดแพร่
 • ศูนย์ประสานงานจังหวัดตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ศูนย์ประสานงานจังหวัดนครราชสีมา
 • ศูนย์ประสานงานจังหวัดขอนแก่น

ภาคตะวันออก

 • ศูนย์ประสานงานจังหวัดชลบุรี
 • ศูนย์ประสานงานจังหวัดปราจีนบุรี

ภาคใต้

 • ศูนย์ประสานงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์ประสานงานจังหวัดสงขลา

 

ดูที่อยู่และเบอร์ติดต่อศูนย์ประสานงานทั้งหมด คลิ๊ก