ข่าวสารสหกรณ์
  • 11 มิ.ย. 2563
 766

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

1. นางสาวณิชาวดี ฤทัยสุข  
2. นางสาววลังคณา หาญเจริญถาวร 
3. นางสาวน้ำทิพย์ ทัศนา 
4. นางสาวภัทราภรณ์ สินเปียง
5. นางสาวญาณิศา เพิ่มสมบูรณ์
6. นางสาวชวิศา วชิรหัตถ์
7. นางสาวกนกวรรณ อุ่นไพร
8. นายกรวิทย์ เอ่งล่อง
9. นางสาวกมลชนก อุ่นไพร
10. นางสาวพิฤดี หารบุรุษ 
11. นางสาววรรณภา วงษ์แก้ว 
12. นายทวีวิทย์ เบญจรุราวงศ์ 
13. นางสาวสุฑาภรณ์ ขวัญเมือง
14. นางสาวเกศราพรรณ โตมานิตย์
15. นางสาวเจนจิรา เรืองนาม
16. นางสาวเสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง
17. นางสาวอาทิตยฐิญา จันทร์พิลา
18. นางสาวปรียานุช จันทะคัด
19. นางสาวศศิภา ศิริวิวัฒน์
20. นางสาวอภิญญา โรจนธรรมศรี
21. นางสาวนันทนา ตรีขันธ์
22. นายวสันต์ วงษาสม
23. นางเกศนี บุตรเต
24. นางสาวกรรณิการ์ กองแก้ว
25. นางสาวธันยพร จันทร์อินทร์
26. นางสาวทิพวรรณ กองทอง
27. นางสาวอุสนายาตี บินมะอุง
28. นางสาวภัสสิรี เรืองรัตนโรจน์
29. นางสาวเยาวลักษณ์ รุกขชาติ
30. นางสาวปุญญิศา กระหมาย

ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยให้มาพร้อมกันในเวลา 08.00 น. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องนำเครื่องคิดเลขมาเองเพื่อใช้ในการสอบและห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบในครั้งนี้
 
สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครทาง E-Mail และทางเว็บไซต์ Job Thai.com ให้นำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสอบข้อเขียนหากไม่นำมาแสดงจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน อ่านประกาศ คลิ๊ก


 
ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบข้อเขียน
เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
              
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สหกรณ์เกิดความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ ดังนั้น สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการเว้นระยะห่างทางสังคม  โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้
              
ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าสอบข้อเขียน


1. การคัดกรองผู้เข้าร่วมสอบข้อเขียน
1.1 ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบข้อเขียนทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยการ  ต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน เว้นระยะห่าง 1 เมตร
1.2 ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านกรอกแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโรนา (COVID-19) โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
                  
2. สหกรณ์ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมการสอบ
2.1 มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป
2.2 มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ
2.3 บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
2.4 บุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน  
              
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียน
1. โปรดนำหน้ากากอนามัยมาเองและสวมใส่ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในสำนักงานสหกรณ์
2. โปรดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการสอบ ณ จุดที่จัดเตรียมไว้           
3. หากมีไข้ หรือไอ หรือน้ำมูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ โปรดแจ้งผู้คุมสอบเพื่อขออนุญาตออกจากห้องสอบ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
เอกสาร