ภาพกิจกรรม
  • 25 พ.ค. 2563
 839

สอ.ปม. จัดการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  สอ.กรมป่าไม้  สืบเนื่องจากข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จำนวน 82 สหกรณ์มีการลงทุนไว้กับบริษัทการบินไทย  จำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท และปรากฏรายชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็น 1 ใน 82 สหกรณ์ที่เป็นผู้ลงทุนดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจทำให้ สมาชิกสหกรณ์ฯ เกิดความวิตกกังวลใจต่อข่าวสารดังกล่าว 
 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของสหกรณ์ และเป็นการยืนยันว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ฯ จึงได้ทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว


UploadImage
สอ.กรมป่าไม้ ได้มีจุดลงทะเบียนแบบสแกนคิวอาร์โค้ด ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ตามมาตรการของรัฐ ผู้เข้าร่วมการชี้แจงต้องระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขเบอร์โทรศัพท์

UploadImage
ผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทำการลงทะเบียน ตามมาตรการของรัฐ

UploadImage
นายอนุชิต แตงอ่อน เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กล่าวต้อนรับ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้  นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และท่านผู้บริหารสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

UploadImage
นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้  

UploadImage
นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้  ได้ให้เกียรติกล่าวข้อคิดเห็นในการชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

UploadImage
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้เกียรติกล่าวข้อคิดเห็นในการชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

UploadImage
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  

UploadImage
นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ

UploadImage
นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย กรมป่าไม้ ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ

UploadImage
นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ

UploadImage
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ มอบของที่ระลึกให้กับ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้

UploadImage
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ มอบของที่ระลึกให้กับนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้

UploadImage
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ มอบของที่ระลึกให้กับนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช