ข่าวสารสหกรณ์
  • 17 พ.ค. 2563
 756

ตอบคำถามจากที่ประชุมใหญ่ 2563

ตอบคำถามจากที่ประชุมใหญ่ 2563
 

คำถาม  คำชี้แจง
ขอชื่นชมสหกรณ์ฯ ที่เชิญอาจารย์คัมภีร์ นับแสง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งต่อไป หากคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าเรื่องใดที่จะเป็นปัญหา เห็นควรให้จัดวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยายเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนสมาชิกต่อไป รับทราบ
ขอชื่นชมสหกรณ์ฯ ที่จัดทำของที่ระลึกวันปีใหม่เป็นกระเป๋าเป้สะพายหลัง และขอเสนอให้มีการจัดทำของที่ระลึกเป็นเสื้อบ้าง 
 
ในปี 2563 เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือกของที่ระลึก ซึ่งคาดว่าอาจส่งผลต่อการผลิตและการจัดส่งที่อาจล่าช้าและอาจทำให้สมาชิกได้รับของขวัญที่มีคุณภาพไม่ดีพอ ดังนั้น ในปี 2563 สหกรณ์จึงมอบของขวัญปีใหม่เป็นเงินโอนเข้าบัญชี
ขอเสนอให้สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เป็นหม้าย สหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่เห็นควรให้จัดสวัสดิการแก่สมาชิกที่เป็นหม้าย เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการให้สวัสดิการซ้ำซ้อนกับสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด และสหกรณ์ไม่สนับสนุนให้สมาชิกหย่าร้างหรือครอบครัวแตกแยก ทั้งนี้ จะรับไว้พิจารณาจนกว่าสหกรณ์จะมีงบประมาณเพียงพอ
ขอเสนอให้สหกรณ์ฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการให้เงินกู้สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน เพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ สหกรณ์ได้พิจารณา ประกาศฯ ให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับอาคารบ้านเรือนแล้ว
ขอให้สหกรณ์ฯ ติดตามการฝากเงินกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด หรือเงินฝากอื่น ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกทราบ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ปัจจุบันสหกรณ์ได้มีการติดตามเงินฝากกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด และเงินฝากอื่น ๆ เป็นประจำทุกเดือน หากมีประเด็นใหม่นอกเหนือจากที่สหกรณ์เคยประกาศให้สมาชิกทราบ สหกรณ์จะแจ้งเพิ่มเติมให้สมาชิกทราบทางข่าวสหกรณ์ และในทุก ๆ สิ้นทางบัญชี สหกรณ์สรุปข้อมูลลงในรายงานกิจการประจำปี
การนับคะแนนเลือกตั้ง สหกรณ์ฯ มีการแบ่งจุดนับคะแนนเลือกตั้งออกเป็นหลายจุด เพื่อความโปร่งใส เห็นควรให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งเพียงจุดเดียว เสนอให้เป็นข้อสังเกตสำหรับคณะกรรมการเลือกตั้งชุดต่อไปพิจารณา
ในกรณีที่ส่วนราชการขอใช้งานห้องประชุมและสหกรณ์ฯ ไม่คิดค่าบริการ ขอให้สหกรณ์ฯ เก็บค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมได้หรือไม่ ส่วนราชการมอบที่ดินให้สหกรณ์สร้างอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นประโยชน์กับสมาชิก ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของสหกรณ์มากนัก ดังนั้น จึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนของสหกรณ์ฯ ลงวันที่เป็นทุกวันสิ้นเดือน เช่น 30 หรือ 31 แต่สหกรณ์หักเงินไปตั้งแต่เงินเดือนออก แต่ข้าราชการจะเงินเดือนออกก่อนวันสิ้นเดือน ซึ่งสหกรณ์ฯ เคยแจ้งว่าจะปรับให้ตรงตามวันที่ชำระจริง ไม่ทราบว่าคำตอบยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ คำตอบเราเปลี่ยนไป เนื่องจากสหกรณ์กำลังพัฒนาโปรแกรมงานสหกรณ์ทั้งระบบ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถแยกประมวลผลรายสังกัดได้ จะทำให้ใบเสร็จประจำเดือนใกล้เคียงความจริงมากขึ้น ซึ่งคาดว่าโปรแกรมจะใช้ได้ปี 2564
ขอให้ผู้แทนสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถ ช่วยเสนอแนะช่องทางการลงทุนที่ดีแก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์ฯ หากผู้แทนสมาชิกท่านใดมีความรู้ความสามารถในการลงทุนหรือทราบมีสมาชิกท่านใดมีความรู้ความสามารถดังกล่าว สามารถแจ้งมายังสหกรณ์ได้ เพื่อสหกรณ์จะเชิญท่านมาให้ข้อคิดเห็นต่อไป