ข่าวสารสหกรณ์
  • 12 พ.ค. 2563
 19,215

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จำนวน 74 สหกรณ์มีการลงทุนไว้กับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท อาจมีปัญหาได้รับผลกระทบจากกรณีวิกฤติของบริษัทการบินไทยฯ และปรากฏรายชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็น 1 ใน 74 สหกรณ์ที่เป็นผู้ลงทุนดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เกิดความวิตกกังวลใจต่อข่าวสารดังกล่าว นั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเรียนชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

 

1. จำนวนเงินลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ


1.1 ปัจจุบัน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ฯ ยังคงเหลือเงินลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ จำนวนสุทธิ 760 ล้านบาท

1.2 จำนวนเงินลงทุนของสหกรณ์ฯ ที่ปรากฏเป็นข่าวว่าจำนวน 890.81 ล้านบาทนั้น เป็นข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งจำนวนเงินที่สหกรณ์ฯ ลงทุนจริง ณ ขณะนั้น คือ จำนวน 840 ล้านบาท แต่เมื่อคำนวณตามราคาตลาด (Mark to Market) จะมีมูลค่า 890.81 ล้านบาท และเนื่องจากหุ้นกู้รหัส THAI204A จำนวน 80 ล้านบาท ครบกำหนดชำระคืนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และสหกรณ์ฯ ได้รับเงินดังกล่าวคืนครบถ้วนแล้ว จึงทำให้ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ยังคงเหลือเงินลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ จำนวนสุทธิ 760 ล้านบาท

1.3 สหกรณ์ฯ เริ่มลงทุนซื้อตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ มาเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี เนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้รับผลตอบแทนในลักษณะดอกเบี้ยโดยสม่ำเสมอ หลายปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 จากบริษัทการบินไทยฯ หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 40 ล้านบาท รวมได้รับดอกเบี้ยมาแล้วประมาณ 363 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้สหกรณ์ฯ ได้รับผลกำไร ทำให้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นตามสมควร

 

2. ลักษณะการลงทุนของสหกรณ์ฯ กับบริษัทการบินไทย


2.1 สหกรณ์ฯ ได้มีการลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ ภายใต้กรอบการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 62 ในลักษณะการซื้อตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ โดยได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย สหกรณ์จึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยฯ  สหกรณ์ฯ ไม่เคยมีการลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ ในลักษณะการซื้อตราสารทุนหรือซื้อหุ้น  ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะทำให้มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทการบินไทยฯ แต่อย่างใด ซึ่งตามกฎหมายแล้วสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนผู้ถือหุ้น กรณีหากต้องมีการสะสางหนี้ นั่นหมายความว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้จากสินทรัพย์ทั้งหมดก่อนผู้ถือหุ้น

2.2 ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทการบินไทยฯ มีสินทรัพย์รวม 256,665 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 244,899 ล้านบาท การมีสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สินรวมเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าหากมีการขายทรัพย์สินหรือขายบริษัทการบินไทยฯ หากขายได้มูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินตามบัญชี จะทำให้เจ้าหนี้หรือสหกรณ์ฯ ได้รับชำระหนี้คืน

 

3. สัดส่วนการลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ ต่อสินทรัพย์รวม


3.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นกว่า 21,380 ล้านบาท โดยให้สมาชิกกู้จำนวน 8,630 ล้านบาท (ร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม) ส่วนที่เหลือร้อยละ 60 ของสินทรัพย์รวม นำไปลงทุนประกอบด้วย ลงทุนในขบวนการสหกรณ์ 5,700 ล้านบาท (ร้อยละ 28) และลงทุนนอกขบวนการสหกรณ์ 6,800 ล้านบาท (ร้อยละ 32)

3.2 การลงทุนของสหกรณ์ฯ ได้มีการพิจารณาถึงหลักกระจายการลงทุน โดยกำหนดกรอบการลงทุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ฯ โดยรวม หากสินทรัพย์ใดที่ลงทุนมีความเสี่ยงเกิดขึ้น สินทรัพย์ส่วนใหญ่อีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ยังมั่นคงอยู่

3.3 ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ จำนวน 760 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของสินทรัพย์รวม จำนวนเงินดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ หรือจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ฯ ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกยังคงมีอยู่ครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์

 

4. ผลกระทบกรณีบริษัทการบินไทยฯ ล้มละลาย

หากบริษัทการบินไทยฯ ไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐบาล หรือบริษัทการบินไทยฯ เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จะต้องนำทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่มาจำหน่ายเพื่อชำระหนี้ หากสหกรณ์ฯ ได้รับชำระหนี้ไม่เต็มจำนวนคาดว่าจะได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหนี้ทั้งหมด ส่วนที่ไม่ได้รับชำระหนี้ สหกรณ์ฯ อาจต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี ซึ่งการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวจะกระทบต่อผลกำไรของสหกรณ์ฯ แต่สหกรณ์ฯ ขอยืนยันว่าจะกระทบต่ออัตราเงินปันผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยอัตราเงินปันผลจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

 

5. แนวโน้มในการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยฯ

บริษัทการบินไทยฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีรัฐบาลถือหุ้นอยู่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด สหกรณ์ฯ คาดว่ารัฐบาลน่าจะให้ความช่วยเหลือบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยอาจมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และปรับรูปแบบธุรกิจให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งหากรัฐบาลสามารถฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยฯ  ได้สำเร็จ กรณีนี้สหกรณ์ฯ จะได้รับผลกระทบน้อยหรือไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เลยก็อาจเป็นได้

 

6. ยืนยันไม่กระทบต่อทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเรียนว่า บริษัทการบินไทยฯ จะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่ก็ตาม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯ อย่างมากที่สุดก็คือ อาจกระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลยังคงเป็นไปตามผลการดำเนินงาน โดยการจ่ายเงินปันผลจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และสหกรณ์ฯ ขอยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกแต่อย่างใด

 

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลได้เข้ามาช่วยฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยฯ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว สหกรณ์ฯ อาจจะได้รับผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเลย และสหกรณ์ฯ ยังคงติดตามการดำเนินงานของบริษัทการบินไทยฯ อย่างต่อเนื่อง หากมีความคืบหน้าประการใด สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ยังคงยึดมั่นการบริหารงานภายใต้หลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ รวมทั้งภายใต้แนวคิดนโยบายคุณภาพ คือ “เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”
 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

                                                              ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

                                                                     

UploadImage

                                                                               

 


(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

Infographic


UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage