ภาพกิจกรรม
  • 07 พ.ค. 2563
 3,195

สอ.ปม. เลื่อนจัดโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก 

แต่ด้วยในปี 2563 นี้ ได้มีวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการดำเนินการ จึงพิจารณาแล้วเห็นควรเลื่อนการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2563 ไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อจากไวรัส COVID-19
 

UploadImage


เอกสาร