ข่าวสารสหกรณ์
 • 29 เม.ย. 2563
 4,648

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ทุกประเภท 0.30% เงินฝากทุกประเภท 0.20% เริ่ม 1 พ.ค. 63 ทำให้ปีนี้ปันผล-เฉลี่ยคืนก็จะลดลง

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ทุกประเภท 0.30%

เงินฝากทุกประเภท 0.20%

เริ่ม 1 พ.ค. 2563

ทำให้ปีนี้เงินปันผล-เฉลี่ยคืนอาจจะลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลก โดยในประเทศไทยทิศทางของเศรษฐกิจได้เกิดการชะลอตัวและตกต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดหมายไว้ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงหลายครั้งติดต่อกัน โดยล่าสุดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและประคับประคองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สามารถปรับตัวได้กับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นทั่วโลก

 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงินของประเทศและทิศทางการหารายได้ของสหกรณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้พิจารณาเห็นควร ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงทุกประเภท 0.30% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทลง 0.20% ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


UploadImage
 

อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงมากกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงดังกล่าว จะทำให้รายได้ของสหกรณ์ลดลง รวมทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศทำให้การหารายได้จากภายนอกซึ่งมีอยู่เกือบ 50% ของรายได้สหกรณ์ทั้งหมดปรับลดลงด้วย จึงมีแนวโน้มว่า ผลการดำเนินงานในปีนี้สหกรณ์จะต้องปรับลดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่จะจ่ายในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยคาดว่าแนวโน้มเงินปันผลอยู่ระหว่าง 5.00-5.25% และเงินเฉลี่ยคืนประมาณ 10% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรุปผลการดำเนินงาน ณ วันสิ้นปีบัญชี

 

ในการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและภาระของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้สามารถพึ่งตนเองได้มากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ความยากลำบากทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 

สำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

 

1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.30% ต่อปี

 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จากเดิม ดอกเบี้ย 6.10 % เหลือ 5.80% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญทั่วไป จากเดิม ดอกเบี้ย 6.10% เหลือ 5.80 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา จากเดิม ดอกเบี้ย 4.50% เหลือ 4.20 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม จากเดิม ดอกเบี้ย 4.50% เหลือ 4.20 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน จากเดิม ดอกเบี้ย 4.50% เหลือ 4.20 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากเดิม ดอกเบี้ย 4.50% เหลือ 4.20 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว จากเดิม ดอกเบี้ย 4.50% เหลือ 4.20 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว จากเดิม ดอกเบี้ย 6.10% เหลือ 5.80 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย 4.50% เหลือ 4.20 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน จากเดิม ดอกเบี้ย 4.50% เหลือ 4.20 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญดิจิทัล จากเดิม ดอกเบี้ย 6.10% ต่อปี เหลือ 5.80 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญที่รับชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน จากเดิม ดอกเบี้ย 3.75% เหลือ 3.45 % ต่อปี
 • เงินกู้สามัญซึ่งยอดเงินกู้ไม่เกิน 90% ของหุ้น จากเดิม ดอกเบี้ย 5.90% เหลือ 5.60 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษหุ้น จากเดิม ดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี เหลือ 5.60 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเงินฝาก จากเดิม ดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี เหลือ 4.20 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ

ประเภทที่ 1 คงที่ 2 ปี แรก จากเดิม ดอกเบี้ย 5.55% เหลือ 5.25% ต่อปี สำหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย จากเดิม 5.80% เหลือ 5.50% ต่อปี

ประเภทที่ 2 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.80% เหลือ 5.50% ต่อปี
 

 • เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว ไม่เกิน 90% ของเงินฝาก จากเดิม ดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี เหลือ 4.65 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ จากเดิม ดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี เหลือ 4.65 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน จากเดิม ดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี เหลือ 5.70 % ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

ประเภทที่ 1 (0% 12 เดือนแรก) เดือนที่ 13 - 24 จากเดิม ดอกเบี้ย 3.50% เหลือ 3.30% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.55% เหลือ 5.25 % ต่อปี

ประเภทที่ 2 (0% 6 เดือนแรก) เดือนที่ 7 - 24 จากเดิม ดอกเบี้ย 4.50% เหลือ 4.30%

ประเภทที่ 3 จากเดิม ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี เหลือ 5.25 % ต่อปี

**กรณีเบิกเงินกู้เพื่อการเคหะ เป็นงวดๆ ตามผลการก่อสร้างนั้น ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ 3 และหลังจากเบิกเงินครบตามสัญญาเงินกู้แล้ว ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ประเภท ที่ 1 หรือ 2 ตามที่สมาชิกยื่นความประสงค์

 

2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท 0.20% ต่อปี

 • ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จากเดิม ดอกเบี้ย 2.75% เหลือ 2.55% ต่อปี
 • ออมทรัพย์พิเศษ จากเดิม ดอกเบี้ย 3.00 % เหลือ 2.80 % ต่อปี
 • ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข จากเดิม ดอกเบี้ย 3.75 % เหลือ 3.55 % ต่อปี
 • ออมทรัพย์อเนกประสงค์ จากเดิม ดอกเบี้ย 2.75 % เหลือ 2.55 % ต่อปี
 • ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จากเดิม ดอกเบี้ย 4.00% เหลือ 3.80% ต่อปี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 

Infographic


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 


เอกสาร