ภาพกิจกรรม
  • 18 มี.ค. 2562
 394

สอ.กรมทางหลวง จก. เยี่ยมชมงาน วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

สอ.กรมทางหลวง จก. ศึกษาดูงาน สอ.กรมป่าไม้
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด  นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ท่าน ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในเรื่องการจัดทำ TOR การพัฒนาระบบไอที การบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม และนายณรงค์ มหรรณพ ร่วมให้การต้อนรับ
                
UploadImage
                                                                                 UploadImage
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ บรรยายเกี่ยวกับการให้บริการสมาชิก

                                      UploadImageนางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเกี่ยวกับการให้สวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ
               UploadImage
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล บรรยายเกี่ยวกับ การใช้บัตร ATM Click CO-OP Card
                   UploadImage
นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  บรรยายเกี่ยวกับระบบเซริฟเวอร์ของสหกรณ์
                                   UploadImage
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  ผู้จัดการ สอ.ปม. พาเยี่ยมชมฝ่ายต่าง ๆ
                UploadImage
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ปม. กล่าวต้อนรับ สอ.กรมทางหลวง จก.

UploadImage

UploadImage
ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก