สหกรณ์ดิจิทัล
  • 16 ม.ค. 2563
 6,629

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีผ่าน Line สหกรณ์ได้แล้ว

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เปิดบัญชีผ่าน Line สหกรณ์ได้แล้ว

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 ข้อ 4(2) กำหนดว่า ผู้ประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสามารถดำเนินการเปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามที่สหกรณ์กำหนด แล้วส่งตัวอย่างลายมือชื่อให้สหกรณ์ภายหลัง ดังนั้น สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สามารถส่งคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ผ่านช่องทาง Line Official ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ID Line: @forestcoop
 
 
UploadImage
 
เอกสารขอเปิดบัญชี
1. แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ได้ที่ www.025798899.com หัวข้อที่ 7.3 >>คลิ๊ก
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบแจ้งการรับชำระเงิน (ใบ Payment ) ที่มีตราประทับจากธนาคาร หรือสำเนาสลิปการโอนเงินผ่าน APP โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท      

วิธีการโอนเงิน
การโอนเงินเพื่อเปิดบัญชี สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้
1. โอนผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งการรับชำระเงิน (Payment) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำระเงิน (Payment) ได้ที่ www.025798899.com หัวข้อที่ 7.1 วัตถุประสงค์การโอน 202 >>คลิ๊ก
2. โอนเงินผ่าน APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EASY ของธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ของธนาคารทหารไทย TMB TOUCH วัตถุประสงค์การโอน 202 >> คลิ๊กเพื่อดูวิธีการโอน


<<สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะถอนเงิน จะต้องส่งแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีฉบับจริงมาให้สหกรณ์ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900>>