ภาพกิจกรรม
  • 26 ก.พ. 2563
 1,399

สอ.ปม ร่วมวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์ไทย


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

UploadImage

UploadImage

หม่อมเจ้าภีคเดช รัชนี  พระโอรสองค์สุดท้อง ในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เสด็จร่วมงาน

UploadImage

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และกล่าวเปิดงาน

UploadImage
 

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี