สาระน่ารู้
  • 31 ม.ค. 2563
 55,270

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร.. คำนวณอย่างไร

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร คืออะไร..
คำนวณอย่างไร

ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับท่านสมาชิก ท่านสมาชิกทราบหรือไม่ว่า เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนั้นมีวิธีคิดคำนวณอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากท่านสมาชิกกันค่ะ
 

1. เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำนวนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ 

ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม มีทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 100,000 บาท ถือหุ้นในปี 2562 เดือนละ 1,000 บาท จะได้เงินปันผล ดังนี้ (ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5.50)


หน่วย:บาท
 

วิธีคิดเงินปันผล

วันที่

หุ้น

วิธีคำนวณปันผล 5.50%

เงินปันผล

31 ธ.ค. 2561

ยอดยกมา

100,000

หุ้นยกมา x 5.50%

100,000 x 5.5/100

5,500.00

31 ม.ค. 2562

1,000

หุ้นรายเดือน x 5.50% x เวลา

1,000 x 5.5/100 x 11/12

50.42

28 ก.พ. 2562

1,000

1,000 x 5.5/100 x 10/12

45.83

31 มี.ค. 2562

1,000

1,000 x 5.5/100 x 9/12

41.25

30 เม.ย. 2562

1,000

1,000 x 5.5/100 x 8/12

36.67

31 พ.ค. 2562

1,000

1,000 x 5.5/100 x 7/12

32.08

30 มิ.ย. 2562

1,000

1,000 x 5.5/100 x 6/12

27.50

31 ก.ค. 2562

1,000

1,000 x 5.5/100 x 5/12

22.92

31 ส.ค. 2562

1,000

1,000 x 5.5/100 x 4/12

18.33

30 ก.ย. 2562

1,000

1,000 x 5.5/100 x 3/12

13.75

31 ต.ค. 2562

1,000

1,000 x 5.5/100 x 2/12

9.17

30 พ.ย. 2562

1,000

1,000 x 5.5/100 x 1/12

4.58

31 ธ.ค. 2562

1,000

1,000 x 5.5/100 x 0/12

0.00

รวม

112,000

หุ้นรายเดือน x 5.5% x  เวลา

5,802.50

นายออมทรัพย์ มั่งมี ได้เงินปันผล 5,802.50 บาท


2. เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์กำหนดไว้ในแต่ละปี สมาชิกิที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี จำนวน 62,170.40 บาท สหกรณ์จะต้องคำนวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกมีอยู่ ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วนำมารวมกัน ดังนั้น จำนวนเงินเฉลี่ยคืน คำนวณได้ดังนี้ (ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 14)


 
วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน
ประเภทเงินกู้
ดอกเบี้ยทั้งปี
วิธีคำนวณเงินเฉลี่ยคืน 14%
เงินเฉลี่ยคืน
เงินกู้ฉุกเฉิน
8,512.60
8,512.60 x 14/100
1,191.76
เงินกู้สามัญทั่วไป
38,521.10
38,521.10 x 14/100
5,392.95
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
6,463.25
6,463.25 x 14/100
904.86
เงินกู้สามัญอาชีพเสริม
8,673.45
8,673.45 x 14/100
1,214.28
นายออมทรัพย์ มั่งมี ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
8,703.85

3. เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน
กรณีนายประหยัด อดออม เมื่อรวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว จะได้รับเงินจำนวน 14,506.35 บาท = เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน (5,802.50 + 8,703.85 = 14,506.35 บาท)