สหกรณ์ดิจิทัล
  • 20 ก.พ. 2563
 2,614

CO-OP Digital 2020 สู่สหกรณ์ยุคใหม่… เพียงปลายนิ้วสัมผัส

CO-OP Digital 2020
สู่สหกรณ์ยุคใหม่…เพียงปลายนิ้วสัมผัส
 
UploadImage
วิชิต สนธิวณิช
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

ในยุคที่โลกรอบตัวเราเต็มไปด้วยดิจิทัล วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป ธุรกิจและสถาบันการเงินต่าง ๆ ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ทั้งกระบวนการคิดและวิธีในการบริหารจัดการใหม่  เพื่อก้าวไปให้ทันยุคสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของผู้ใช้บริการ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีฟินเทค (financial Technology) ที่ทำให้การทำธุรกรรมการเงิน ก้าวถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
      
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เตรียมรับมืออย่างไร กับการเปลี่ยนแปลงสู่..ยุคดิจิทัล และ CO-OP Digital 2020 คืออะไร ในวันนี้เราได้สัมภาษณ์พิเศษ คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อค้นหาคำตอบกับแนวทางการก้าวไปสู่.. สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่
 
มองการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคดิจิทัลอย่างไร?
“เราต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทกับพื้นฐานการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นจากที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับหน้าจอวันละหลายชั่วโมง ตั้งแต่จอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือดิจิทัลอื่น ๆ เราจึงกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัล 4.0 อย่างเต็มตัว เทคโนโลยีถูกนำมาต่อยอดกับอุปกรณ์ดิจิทัลหลากชนิด นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตของเราไปอย่างมาก  ทำให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างขนานใหญ่ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการปรับตัวเข้ายุค 4.0 นี้ด้วยหรือที่เราเรียกว่า Digital Transformation เพื่อความอยู่รอดและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กรกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปอย่างมาก หากองค์กรใดปรับตัวช้า ไม่พัฒนาในตัวองค์กรก็อาจทำให้ต้องอยู่ในสภาวะ “หยุดชะงัก”ทางธุรกิจหรือถูกกลืนสลายหายไปหรือที่เรียกว่า Digital Disruption ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ รวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว”
 
 
UploadImage
สหกรณ์เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
“แม้ว่าขณะนี้โลกธุรกิจภายนอกจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปมากแล้ว จนบางฝ่ายอาจจะมองว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เรายังปรับตัวค่อนข้างช้า แต่เราเห็นว่าบางครั้งบางสถานการณ์เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไปจนขาดความรอบด้าน  เพราะสหกรณ์เป็นองค์กรแบบปิด (Close-loop) ที่ทำธุรกรรมเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ไม่เปิดรับการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก จุดนี้เป็นข้อดีที่ทำให้สหกรณ์สามารถประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับแนวทางหลักการและวัฒนธรรมองค์กรของสหกรณ์แบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งยังสามารถคงเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของระบบสหกรณ์  และที่สำคัญทำให้เรามีเวลาทดสอบประสิทธิภาพและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ  สำหรับสหกรณ์เราถือว่าเสถียรภาพและความมั่นคงสำคัญกว่าความรวดเร็ว แต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีและความรวดเร็วนะครับ เราเพียงแต่ค่อย ๆ ก้าวไปอย่างมั่นคงทีละก้าวด้วยความระมัดระวังอย่างสมดุล”
 
สหกรณ์ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล?
“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เราได้เริ่ม CO-OP Digital มาตั้งแต่ปี 2561 โดยกำหนดแผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ”
      
ระยะที่ 1 เราเริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ให้สมาชิกดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Forest CO-OP 4.0 ซึ่งในเวอร์ชั่นแรกนี้ยังทำธุรกรรมอะไรไม่ได้ เน้นให้สมาชิกดูและตรวจสอบข้อมูลเป็นหลัก เช่น ดูข้อมูลรายการเคลื่อนไหว หุ้น เงินฝากทุกบัญชี เงินกู้ สิทธิกู้ สิทธิกู้คงเหลือ เงินปันผล รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน ภาระการค้ำประกัน สิทธิค้ำประกันคงเหลือ การทำประกันชีวิต และหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่สมาชิกทำธุรกรรมไว้กับสหกรณ์
      
ระยะที่ 2 เราเปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชั่น เมื่อปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562 ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเป็นการทดสอบเสถียรภาพของระบบงานสหกรณ์และการป้องกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ด้วย
        
ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทำให้เรามีข้อมูลว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบได้ติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชั่น Forest CO-OP 4.0 กว่า 20,200 ราย และเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 400 ราย ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ทำธุรกรรม กู้ ฝาก ถอน โอน และชำระพิเศษ กับสหกรณ์กว่า 802,000 รายการ แต่เราทราบหรือไม่ครับว่าในจำนวนนี้เป็นการทำธุรกรรมออนไลน์กว่า 706,500 รายการ หรือกว่าร้อยละ 88 มีการทำธุรกรรมผ่านหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์เพียง 95,500 รายการหรือเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น  การใช้แอปพลิเคชั่น Forest CO-OP 4.0 ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกได้ว่า ต้องการอะไร ระบบบ่งบอกความสนใจของสมาชิกได้ ทำให้เรามั่นใจได้ว่า เราสามารถก้าวต่อไปตามโครงการ CO-OP Digital 2020 ซึ่งเป็นระยะที่ 3 ได้”
 
ระยะที่ 3 หรือ CO-OP Digital 2020 เราจะมีอะไรบริการสมาชิกบ้าง?
“โครงการ CO-OP Digital 2020 ซึ่งเป็นระยะที่ 3 ของ Forest CO-OP 4.0 ถือว่าเป็นการพัฒนาไอทีครั้งใหญ่ของสหกรณ์ เรามีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานสหกรณ์ใหม่ทั้งระบบ จาก Core Business เดิมที่เราใช้มากว่า 25 ปี มาเป็น Core Business ใหม่ ซึ่งข้อมูลและบริการทุกอย่าง ทั้งเงินกู้ เงินฝาก สวัสดิการ กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกบันทึกไว้ในระบบงานหลักทั้งหมดซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำมาต่อยอดบริการผ่าน Application ในอนาคต”
      
CO-OP Digital 2020 ทยอยเปิดให้บริการในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2020 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2021 ทั้งหมดสมาชิกสามารถทำรายการในโทรศัพท์มือถือของท่านผ่านแอปพลิเคชั่น Forest CO-OP 4.0 ดังนี้ ครับ
     
1. เงินฝากดิจิทัล
เชื่อมสหกรณ์กับโลกธุรกรรมการเงินยุคใหม่ เปิดบัญชีดิจิทัล   ไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์  มีการเชื่อมบัญชีเงินฝากสหกรณ์กับธนาคาร โดยสมาชิกสามารถโอนเงินฝากสหกรณ์ไปธนาคาร(กรุงไทย) ได้ และโอนเงินธนาคาร(กรุงไทย)เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ได้เลย และยังสามารถโอนเงินฝากสหกรณ์ระหว่างบัญชีต่าง ๆที่สมาชิกมีอยู่หลายบัญชีได้เลย หรืออาจจะโอนเงินให้สมาชิกคนอื่นก็ได้
      
2. เงินกู้ดิจิทัล อนุมัติภายใน 30 วินาที เงินกู้ฉุกเฉินสหกรณ์เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ปี 2561 แต่ในปี 2563 เป็นต้นไปเราจะเปิดให้บริการครบทั้ง 3 ประเภท คือเงินกู้สามัญดิจิทัล และเงินกู้พิเศษดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการกู้หุ้นและเงินฝากสามารถกู้ได้เลยทันที
      
3. สวัสดิการดิจิทัล ลดเอกสาร รับเงินฉับไว สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลยโดยไม่ต้องส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ เราจะเริ่มที่ 10 ประเภทสวัสดิการจาก 18 สวัสดิการและค่อย ๆ เพิ่มบริการขึ้นตามความเหมาะสม เช่น ในอนาคตทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกจะไม่ต้องส่งแบบฟอร์มมาขอรับทุนแล้วก็ได้ เราจะลงทะเบียนบุตรสมาชิกไว้ตั้งแต่ขอรับทุนรับขวัญทายาทใหม่ เมื่ออายุถึงวัยเรียนก็สามารถขอรับทุนการศึกษาผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย
     
4. ธุรกรรมดิจิทัล
ชำระพิเศษครบวงจร  ผ่านแอปพลิเคชั่นไม่ว่าจะเป็น การระดมหุ้นที่ไม่เกินกว่าที่ระเบียบกำหนด การชำระเงินกู้ การซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม หรือการชำระอื่น ๆ

 
 
UploadImage
     
5. Profile ดิจิทัล ตรวจสอบอัพเดทข้อมูลทันใจ เช่น สิทธิเงินกู้คงเหลือ สิทธิการค้ำประกันเงินกู้ รายการเรียกเก็บประจำเดือน ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ประวัติการรับสวัสดิการ สรุปการทำประกันชีวิต ยอดเงินปันผลเฉลี่ยคืนปีต่าง ๆ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก
     
6. SMS Line bot
แจ้งครบทุกความเคลื่อนไหว สหกรณ์ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาในการแจ้งข้อมูลการทำธุรกรรมจากเดิมที่ใช้ระบบข้อความสั้น หรือ SMS ของโทรศัพท์ไปเป็นแจ้งผ่าน Line Bot แทนเพื่อเป็นการประหยัดค่าส่ง SMS ของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบทันทีว่าท่านได้ทำธุรกรรมดังกล่าวกับสหกรณ์จริงหรือไม่ เช่น   การแจ้งฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้ แจ้งการค้ำประกันเงินกู้ แจ้งเมื่อได้รับสวัสดิการ แจ้งวันเกิดและรับสวัสดิการ แจ้งข่าวสารสมาชิกเฉพาะกลุ่มหรือแจ้งสมาชิกทั้งหมด
     
7. วารสารดิจิทัล
ข่าวสั้น กระชับ ฉับไว ปัจจุบันเราศึกษาพบว่าสมาชิกอ่านข่าวผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์น้อยมาก เราจึงมีการปรับปรุงเว็บไซด์สหกรณ์ให้สามารถอ่านข่าวได้ง่าย ๆ ด้วยจอสมาร์ทโฟน  ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้สามารถค้นหาข่าวข้อมูลย้อนหลังต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้ง่ายขึ้น มีการปรับปรุงข่าวแบบ Info Graghic ภาพและข้อความหน้าเดียวจบ ตอนนี้เราพบว่าสมาชิกไม่ค่อยนิยมอ่านข่าวที่มีข้อความยาว ๆ เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงความถี่ในการออกข่าว จากวารสารรายเดือน เป็นข่าวสั้นรายวันหรือรายสัปดาห์มากขึ้น และจะมีการเชื่อมโยงการแจ้งข่าวผ่าน Line Facebook Instagram Youtube มายังเว็บไซต์สหกรณ์เพื่อเข้าถึงสมาชิกผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น
     
8. กิจกรรมดิจิทัล
ร่วมสนุก ลุ้นรางวัล ในระยะต่อไปหรือระยะที่ 4 เรายังมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่อไป ให้สมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ได้ง่ายขึ้น เช่น การศึกษาอบรมทางไกลหลักสูตรต่าง ๆ ของสหกรณ์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือเท็บเลต การ Live สดการประชุมสัมมนา  การทายปัญหาสหกรณ์ชิงรางวัล การตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจบริการสหกรณ์ สมัครร่วมกิจกรรม ร่วมเล่นเกมสหกรณ์  ตลาดออนไลน์เพื่อสมาชิกซื้อขายตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่สมาชิกมีกับสหกรณ์ เป็นต้น
      
ทั้งหมดเป็นภาพรวมของ CO-OP Digital 2020 ที่จะเริ่มเปิดให้บริการเป็นระยะ ๆ ตลอดปี 2020 และต่อเนื่องไปถึงปี 2021
 
UploadImage
 
การรุกของ Social Banking จะมีผลต่ออนาคตของสหกรณ์อย่างไร?
“ในอีก 10 ปีข้างหน้าความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีธุรกรรมการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ Social Banking อาจทำให้ธนาคารล้มหายหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการไป เหมือนกับการเกิดขึ้นของ Social Media ที่ทำให้หนังสือพิมพ์ล้มหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าสำหรับสหกรณ์มีข้อแตกต่างกันมาก เพราะสหกรณ์ไม่ใช่ธนาคารที่ให้บริการแค่การเงิน แต่สหกรณ์เป็นจิตวิญญาณของสมาชิกที่ร่วมมือร่วมใจดูแลเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกัน ที่จะดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่เพียงด้านการเงินอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายที่ Social Banking ไม่สามารถทำหรือเข้าถึงได้ เช่น ด้านสวัสดิการ ด้านกิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกสหกรณ์เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิดร่วมทำกัน จึงสามารถเดินไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนกว่า”
      
CO-OP Digital 2020
เริ่มแล้วกับการก้าวไปสู่สหกรณ์ยุคใหม่ ที่ดูเสมือนว่าสหกรณ์อยู่ในมือเราแค่เอื้อม เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถทำธุรกรรมกับสหกรณ์ได้แทบทุกอย่าง พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีครั้งใหญ่สู่ยุค 5 G ที่วันนี้ คำว่า“ดิจิทัล” จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป  แต่การขับเคลื่อนจะต้องรู้เท่าทันและสร้างภูมิคุ้มกันทั้งสมาชิกและสหกรณ์ควบคู่กันไป เราจึงจะสามารถก้าวไปสู่..สหกรณ์ยุคใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน