ข่าวสารสหกรณ์
  • 17 ก.พ. 2563
 4,538

“คนดีศรีสหกรณ์ 2563” คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง ดีทั้งคุณธรรม เด่นทั้งความพอเพียง มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม

ขอแสดงความยินดีกับ
“คนดีศรีสหกรณ์ 2563” คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง
ดีทั้งคุณธรรม เด่นทั้งความพอเพียง มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม


ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มอบ “รางวัลคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2563” แด่ คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง เลขสมาชิก 13659  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เพื่อเป็นเกียรติแห่งความสำเร็จ และ เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่ดี
           
โดยพิธีมอบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ 2563 จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ก.พ. 63 โดย มีคุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ ให้เกียรติมอบโล่ห์รางวัล เข็มทองคำน้ำหนัก 2 บาท เสื้อเกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท ให้กับคุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง “คนดีศรีสหกรณ์”

UploadImage

และมอบรางวัล “หน่วยงานที่เสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์” มูลค่า 6,000 บาท รางวัล “หน่วยงานที่คนดีศรีสหกรณ์ ปฏิบัติงานอยู่” มูลค่า 10,000 บาท ให้กับศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กลุ่มจังหวัดตาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) โดยมี นายสุรพล เกวี  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว

 UploadImage        

ซึ่งโครงการคนดีศรีสหกรณ์นั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทในการทำงาน ยึดมั่นในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
           
และในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ประกาศให้สมาชิก,สมาชิกสมทบ,ผู้แทนสมาชิก หรือ หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กำหนด เพื่อรับคัดเลือกเป็น “คนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2563” ในวันที่ 29 พ.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างมากมายทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้มีคณะกรรมการคัดกรองอย่างเข้มงวดยุติธรรม จนได้ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 10 ท่าน โดยทั้ง 10 ท่านนี้  ทางสหกรณ์ฯ ได้เดินทาง ไปพิจารณาคัดกรองข้อมูลเพิ่มเติม จากบุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เกีี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสินต่อไป

UploadImage

โดยในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และได้พิจารณาคัดเลือก คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง อายุ 53 ปี เลขสมาชิก 13659 เป็นสมาชิกสหกรณ์มา 22 ปี ปฎิบัติงานที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) เป็นคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2563 ทั้งนี้คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
 
ด้านการงาน

UploadImage

คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง รับราชการเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ตำแหน่งหัวหน้าโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก ได้ทำงาน ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างสูงสุด จนได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีด้วยความมานะบากบั่นและเสียสละอย่างสูง จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
ด้านการออม

UploadImage

คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง มีการใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า โดยแยกรายรับรายจ่ายเพื่อการออมเงินอย่างชัดเจน โดยหวังให้เป็นความมั่นคงในครอบครัว และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างยอดเยี่ยม เช่น ในการกู้เงินแต่ละครั้ง จะนำเงินไปใช้จ่ายลงทุนทำสวนชมพู่เพชร รวมถึงปลูกผักผลไม้นานาชนิด ไว้ทั้งขายและทานเองในครัวเรือน
 
ด้านประโยชน์ส่วนรวม

UploadImage           

ในชุมชนพื้นที่อุทยานฯและพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ อย่างทุ่มเท เช่น มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียน ช่วยเหลืองานบุญและร่วมบริจาคเงินแก่วัด รวมถึงคอยช่วยเหลือไกล่เกลี่ยทุกข์สุขของชาวบ้าน
 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

UploadImage           

นอกเวลาราชการ คุณสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง จะใช้เวลาในการทำสวนชมพู่เพชร เพาะกล้าไม้ เลี้ยงปลา อีกทั้งยังปลูกไผ่ซาง และ ไม้สัก จำนวนกว่า 1,800 ต้น เพื่อเป็นประโยชน์ให้ลูกหลานได้ใช้สอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปในอนาคต

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ยึดมั่นวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคนดี และเราเชื่อว่า “ทำดีต้องได้ดี” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกที่ทำดี ย่อมจะมีผู้เห็นคุณค่าของความดีนั้น ให้เป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป