ภาพกิจกรรม
  • 05 ก.พ. 2563
 4,428

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการสัมมนา วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการสัมมนา  โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 289 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2563 การสรรหากรรมการดำเนินการ โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ชุดที่ 43 นำไปพิจาณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด


UploadImage

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

                        

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายคัมภีร์ นับแสง นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “สาระสำคัญร่างกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่” ทำให้ผู้แทนสมาชิกทุกท่าน ได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่

 

UploadImage

 

นายวิชิตสนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ และ นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ เลขานุการ ดำเนินการประชุม


UploadImage
 

ประธานกรรมการดำเนินการ และ คณะกรรมการดำเนินการประชุม


UploadImage


นายคัมภีร์ นับแสง นิติกรชำนาญการพิเศษ บรรยายพิเศษ เรื่อง “สาระสำคัญร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่”


UploadImage
 

ผู้แทนสมาชิกอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี 2563

 

UploadImage
 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้แทนสมาชิก