ข่าวสารสหกรณ์
  • 05 ก.พ. 2563
 1,615

ประกาศ เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอนจากสมาชิก

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอนจากสมาชิก และเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ค้างจ่ายที่สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รับ แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ซึ่งทำให้มีเงินค้างจ่ายอยู่ในบัญชีของสหกรณ์เป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลานาน และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406 - ว.25758 เรื่องคำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 และตามมาตรา 193/3 , 193/33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงขอประกาศรายชื่อตามรายละเอียดเงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอน ดังนี้
 
UploadImage
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้สมาชิกหรือผู้มีสิทธิหรือทายาทของสมาชิกหรือทายาทของ   ผู้มีสิทธิที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว นำหลักฐานการเป็นทายาทมาติดต่อรับเงินได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทุกวันทำการ ทั้งนี้ มีกำหนดภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2563 หากไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว เงินรับโอนจากสมาชิก ลำดับที่ 1 จำนวนเงินทั้งสิ้น 300.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะดำเนินการปิดบัญชีและโอนไปเข้าทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป

เอกสาร