ข่าวสารสหกรณ์
  • 24 ม.ค. 2563
 3,429

การปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ เพื่อความเข้มแข็งของสมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
เรื่อง การปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่
เพื่อความเข้มแข็งของสมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์
 
ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มความมั่นคง แข็งแกร่งให้กับสมาชิกและสหกรณ์มากยิ่งขึ้น ได้กำหนดการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่มีข้อจำกัดมากขึ้น ทั้งวงเงินกู้ จำนวนงวดผ่อนชำระ และกำหนดให้นำอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้มาบังคับใช้ ทั้งนี้ กฎหมายยังมีความเข้มงวดในการนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนหรือหารายได้ต่าง ๆ ในขอบเขตที่จำกัดมากขึ้น รวมทั้งเน้นหลักความระมัดระวังทางบัญชีและมาตรฐานทางบัญชีของสหกรณ์ หากมีเหตุใด ๆ ที่มีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยก็ให้สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ทันที เพื่อคุ้มครองเงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกเป็นสำคัญ และยังมุ่งเน้นการควบคุมภายในและบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
         
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้สร้างความมั่นคงแข็งแกร่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใหม่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญและให้การสนับสนุน ยึดมั่น ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้ว่า ระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก มีการพัฒนาด้านการให้บริการ การให้เงินกู้ การรับเงินฝาก การจัดสวัสดิการ และการพัฒนา   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงและเติบโตด้านฐานะทางการเงิน โดยในช่วงระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทุนดำเนินงานหรือสินทรัพย์รวมของสหกรณ์มีการเติบโตจาก 776 ล้านบาท ในปี 2540 เป็นสินทรัพย์รวมกว่า 20,000 ล้านบาทในสิ้นปีบัญชี 2562 ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงสนับสนุนเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่และนำมาปฏิบัติตาม เช่น การแก้ไขระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก การพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ การได้รับประกาศให้เป็นสหกรณ์ที่มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากสหกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
         
นอกจากนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ยึดมั่นในหลักความระมัดระวังทางบัญชีและปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามนายทะเบียนสหกรณ์ ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว53 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น ซึ่งในรอบปีบัญชี 2561 สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว จำนวน 158.3 ล้านบาท ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2562 และในรอบปีบัญชี 2562 นี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลค่าหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด กรณีการนำเงินไปถือหุ้นไว้ในชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด โดยการตั้งค่าใช้จ่ายผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด จำนวน 50 ล้านบาท ตามประกาศสหกรณ์ที่เคยแจ้งไว้ในปีที่ผ่านมาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าหากมีความเสี่ยงใด ๆ เกิดขึ้น ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกแต่อย่างใด โดยจะได้รับการคุ้มครองทุกบาททุกสตางค์ ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์ได้นำผลเติบโตของกำไรสหกรณ์ไปป้องกันความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนจะเป็นผลกำไรของสหกรณ์ในอนาคต
         
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะตระหนักในการยึดมั่นปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ แต่สหกรณ์ต้องบริหารงานไม่ให้กระทบถึงผลประโยชน์ที่สำคัญของมวลสมาชิกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกคาดหวังว่าจะได้รับในแต่ละปีบัญชี ดังนั้น ในรอบผลการดำเนินงานปี 2562 ซึ่งสหกรณ์จะประชุมใหญ่สามัญประจำปีและกำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติ สหกรณ์ยืนยันที่จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ดังนี้
 
ปี ผลการดำเนินงาน
เงินปันผล(ต่อปี) เงินเฉลี่ยคืน(ต่อปี)
2562 5.50 % 14 %
 
สำหรับในปีต่อ ๆ ไป การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานในปีนั้น ๆ ของสหกรณ์ และปัจจัยภายนอกซึ่งอาจเกิดจากความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ได้ โดยสหกรณ์จะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะรักษาระดับผลการดำเนินงานหรือผลกำไรให้สามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพื่อให้มวลสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
              
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอยืนยันว่า ในอนาคตหากมีแนวปฏิบัติหรือข้อกำหนดใดที่กำหนดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะสนับสนุนและเร่งปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวโดยทันที และสหกรณ์จะยึดมั่นการบริหารงานภายใต้หลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ มุ่งเน้นความเข้มแข็งของสมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์ รวมทั้งบริหารงานภายใต้แผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

 
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

เอกสาร