ข่าวสารสหกรณ์
  • 20 ม.ค. 2563
 9,183

แจ้งแล้วเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 2562 เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 5.50% เงินเฉลี่ยคืน 14%

แจ้งแล้วเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 2562
ผ่าน SMS APP และช่องทางต่าง ๆ ของสหกรณ์

เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 5.50% เงินเฉลี่ยคืน 14%
หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติเบิกได้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 63 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการสัมมนา ในวันที่ 1 - 2 ก.พ. 2563 คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 5.50% และเงินเฉลี่ยคืนสำหรับสมาชิกผู้กู้เงิน 14%

หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้ว สมาชิกทุกท่านจะสามารถเบิกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันอาทิตย์ที่  2  กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ สำหรับสมาชิกที่โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ (สินมัธยัสถ์) สมาชิกสามารถใช้บัตร ATM Click CO-OP Card เบิกถอนได้ผ่านตู้ ATM กรุงไทย และตู้ ATM ธนาคารออมสิน ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด สำหรับสมาชิกที่เชื่อมต่อบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยกับสหกรณ์ สามารถเบิกถอนได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เช่นกัน
 
UploadImage
       
สหกรณ์ได้ส่ง SMS แจ้งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนถึงสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของท่าน ผ่านช่องทางอื่น ๆ ของสหกรณ์ได้ ดังนี้
  1. Application Forest CO-OP 4.0
  2. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone โทร.025798899 กด 6
  3. www.025798899.com Forest CO-OP online