ข่าวสารสหกรณ์
  • 15 ม.ค. 2563
 6,450

บัตร ATM แถบแม่เหล็กใช้ได้ถึง 15 ม.ค. 63 บัตร SCB รอทำใหม่ได้สิ้นเดือน ก.พ. 63 บัตร Click CO-OP บัตร KTB ใช้ได้ตามปกติ

บัตร ATM แถบแม่เหล็กใช้ได้ถึง 15 ม.ค. 63
กระทบสหกรณ์อย่างไรบ้าง
บัตร Click CO-OP ใช้งานได้ปกติ
บัตร SCB รอทำใหม่ได้สิ้นเดือน ก.พ. 63
บัตร KTB ใช้ได้ตามปกติ

 
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดยกเลิกการใช้บัตรเอทีเอ็มแบบแถบแม่เหล็ก โดยจะไม่สามารถใช้งานได้ที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร โดยให้เปลี่ยนเป็นบัตรแบบชิปการ์ด (Chip Card) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทราบว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีทั้งส่วนที่กระทบและไม่กระทบต่อการใช้บัตร ATM สหกรณ์ ดังนี้
 
UploadImage
1. บัตร ATM Click CO-OP ยังใช้งานได้ตามปกติ
สมาชิกที่ใช้บัตร Click CO-OP ซึ่งสามารถใช้ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน นั้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกบัตรดังกล่าว แจ้งว่า แม้ว่าเป็นบัตรแถบแม่เหล็กแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ มีเพียง ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินที่ติดตั้งใหม่บางตู้เท่านั้นที่อาจใช้งานไม่ได้ ซึ่งขณะนี้มีเพียงประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ของตู้ ATM ทั้งหมด โดยร้อยละ 95 ยังใช้งานบัตร Click CO-OP ได้ตามปกติ
 
UploadImage
2. บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) รอทำใหม่ได้สิ้นเดือน ก.พ. 63
สมาชิกที่ใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายยกเลิกการใช้บัตรเอทีเอ็มแบบแถบแม่เหล็ก ซึ่งบัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่สมาชิกใช้เป็นแบบแถบแม่เหล็กซึ่งจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พบว่า สมาชิกที่ใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

2.1 ธนาคารยังไม่แจ้งปิดบัญชี
สมาชิกที่ใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารยังไม่แจ้งปิดบัญชีดังกล่าว ซึ่งสหกรณ์ได้ประสานไปยังธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารทำบัตรสหกรณ์ ATM ให้ใหม่เป็นแบบชิปการ์ดแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หากบัตรดังกล่าวจัดทำเสร็จแล้ว สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิก เพื่อให้ไปรับบัตร ATM ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่ท่านเปิดบัญชีไว้

2.2 ธนาคารปิดบัญชีแล้ว
สมาชิกที่ใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารปิดบัญชีดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 สมาชิกไม่สามารถใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ และไม่สามารถทำบัตรใหม่ได้ เนื่องจากท่านไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สหกรณ์จึงขอแนะนำให้ท่านใช้บัตร ATM Click CO-OP หรือบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ สำหรับท่านที่ไม่มีบัตร ATM Click CO-OP หรือไม่มีบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ ขอให้ท่านรีบดำเนินการสมัครใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย และผูกบัตรกับบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์โดยด่วน ก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อท่านจะได้เบิกถอนเงินปันผลได้ ทั้งนี้ สหกรณ์มิได้จัดทำบัตร ATM Click CO-OP ใหม่ให้กับสมาชิก เนื่องจากเป็นบัตร ATM แบบแถบแม่เหล็ก

 
UploadImage
3. บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย ใช้งานได้ตามปกติ
สมาชิกที่ใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย โดยแจ้งผูกบัญชีออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ และท่านได้เปลี่ยนเป็นบัตรชิปการ์ดแล้ว ท่านสามารถใช้บัตรดังกล่าวถอนเงินได้จากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ได้ตามปกติ สำหรับท่านที่ยังมิได้เปลี่ยนบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยแบบแถบแม่เหล็กเป็นแบบชิปการ์ด ขอให้ท่านไปเปลี่ยนบัตรเป็นแบบชิปการ์ดที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา และสามารถใช้บริการบัตร ATM กรุงไทยได้ทันที
         
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบว่า นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้ยกเลิกการใช้บัตรเอทีเอ็มแบบแถบแม่เหล็กในครั้งนี้ มีผลกระทบกับสมาชิกที่ใช้บัตรสหกรณ์ ATM เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยสมาชิกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ สมาชิกที่ใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารปิดบัญชีไปแล้วเนื่องจากบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหว และมิได้ทำบัตรสหกรณ์ ATM ประเภทอื่น เช่น บัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 964 คน จากจำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบทั้งหมด 32,742 คน ขอให้ท่านรีบดำเนินการสมัครใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย และผูกบัตรกับบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์โดยด่วน ก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อท่านจะได้เบิกถอนเงินปันผลได้

* ดาวน์โหลดเอกสารคำขอใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

 
เอกสาร