ภาพกิจกรรม
  • 21 พ.ย. 2562
 746

สอ.ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ดูงาน สอ.กรมป่าไม้ จก.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 คณะประธานกรรมการ จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จก. ร่วมให้การต้อนรับ
     UploadImageคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จก. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ณ ชั้น 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImageนางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ได้แนะนำผังโครงสร้างกรรมการและเจ้าหน้าที่

UploadImageนางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง บัตร ATM Click CO-OP Card

UploadImageนางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ แนะนำเรื่องการบริการต่าง ๆ ณ เคาน์เตอร์บริการสมาชิก

UploadImageนายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImageคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมดูงาน ณ ชั้น 3 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImageนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จก. ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะประธานกรรมการ จากสภาสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนมหานครอุลซัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

UploadImage
นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน ได้แนะนำรายนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด และได้บรรยายเรื่อง การบริหารงานและภาพรวมของสหกรณ์

                          UploadImage
การบรรยายเรื่อง การบริหารงานและภาพรวมของสหกรณ์                  

UploadImage
การถาม- ตอบ ในประเด็นต่าง ๆ
                        UploadImage           UploadImage
   UploadImage
การมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน