ข่าวสารสหกรณ์
  • 02 ก.ย. 2562
 1,392

ประกาศระเบียบเงินกู้ใหม่ ไม่ให้มีภาระหนี้เงิน 70% ของรายได้

ระเบียบเงินกู้ใหม่ ไม่ให้มีภาระหนี้เกิน 70% ต่อรายได้

-----------------------------------------------------------------------

เริ่มใช้ 2 ก.ย. 2562 อายุไม่เกิน 50 ปีมีสิทธิ์กู้เพิ่ม
เกินกว่านี้อาจกู้เพิ่มได้น้อยหรือไม่ได้
ระวัง!!! กู้เต็ม 70% แล้ว ฉ.ไม่ได้

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบกำหนดระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกฉบับใหม่ ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินกู้ตามระดับขั้นเงินเดือน และเงินได้รายเดือนคงเหลือตามจำนวนวงเงินกู้มาใช้หลักเกณฑ์ใหม่คือ กำหนดสิทธิ์กู้ตามอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio) ต้องไม่เกิน 70% ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามร่างกฎกระทรวง เรื่อง การให้เงินกู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่ โดยมุ่งเน้นความมั่นคงของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์

อย่างไรก็ตามระเบียบเงินกู้ฉบับใหม่นี้ มิได้ทำให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีสิทธิ์กู้เงินลดลงกว่าระเบียบเงินกู้เดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ สมาชิกโดยส่วนใหญ่อาจได้รับเงินกู้เพิ่มขึ้นแต่สมาชิกบางส่วนอาจมิได้รับเงินกู้เพิ่มขึ้นไปมากกว่าระเบียบเงินกู้เดิม โดยขึ้นอยู่กับอายุคงเหลือก่อนเกษียณอายุราชการ สรุปได้ดังนี้


1. อายุไม่เกิน 50 ปี ส่วนใหญ่กู้เพิ่มได้
สมาชิกที่อายุไม่เกิน 50 ปี หากยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นมา มีแนวโน้มว่าสมาชิกส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 จะได้รับวงเงินกู้จำนวนเพิ่มขึ้นกว่าระเบียบเดิม ยกเว้นสมาชิกที่มีสินเชื่อเงินกู้วนาเคหะซึ่งต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราสูงอยู่แล้ว หรือใน สลิปเงินเดือนปรากฏรายการหักหนี้ของทางราชการและหนี้จากธนาคาร


2. อายุมากกว่า 50 ปี อาจกู้เพิ่มได้น้อยหรือกู้เพิ่มไม่ได้
สำหรับสมาชิกที่อายุมากกว่า 50 ปีบางท่านที่มีทุนเรือนหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้อาจได้รับเงินกู้เพิ่มก็ได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายการที่ปรากฏในสลิปเงินเดือนด้วย อย่างไรก็ตามสมาชิกที่อายุมากกว่า 50 ปีส่วนใหญ่อาจไม่ได้รับเงินกู้เพิ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาก่อนเกษียณอายุราชการเหลือน้อยกว่า 12 ปี (จำนวนงวดการผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดคือ 144 งวด) ทำให้งวดชำระสั้นลง การผ่อนชำระเงินกู้ต่อเดือนสูงขึ้น มีผลให้เกิน 70% ของเงินได้รายเดือน


3. ข้อควรระวังหากกู้เต็ม 70% ไปแล้วจะกู้ฉุกเฉินไม่ได้
อย่างไรก็ตามสำหรับสมาชิกที่ได้รับวงเงินกู้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการกู้เงินกู้สามัญ แต่หากท่านใช้สิทธิ์กู้สามัญเพื่อให้ได้รับวงเงินกู้มากที่สุดโดยผ่อนชำระเต็ม 70% แล้ว จะทำให้ท่านไม่สามารถกู้ฉุกเฉินได้อีก หากท่านต้องการเก็บวงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถกู้ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ควรเหลือวงเงินผ่อนชำระไว้บ้าง เช่น กู้สามัญผ่อนชำระเพียง 60 – 65% ของรายได้ ทั้งนี้ ท่านควรบริหารการเงินของท่านอย่างระมัดระวังและให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินและความจำเป็นของท่าน อย่างไรก็ตามแม้ว่าท่านจะกู้โดยผ่อนชำระเต็ม 70% ไปแล้วท่านอาจกลับมากู้ฉุกเฉินได้อีก หากท่านได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี โปรดส่งสลิปเงินเดือนใหม่มาที่สหกรณ์เพื่อยืนยันการปรับเงินเดือนด้วย
          

หากท่านต้องการทราบสิทธิ์การกู้ของท่านโดยละเอียดว่า สามารถกู้เพิ่มได้หรือไม่ อย่างไร โปรดส่งสลิปเงินเดือนมายังสหกรณ์ ทางช่องทาง ดังนี้ Fax : 02 5799774, 02 5797356  Line : @forestcoop    E-mail : forestcoop@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ : ตู้ ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ : 02 5797070
 
UploadImage