ข่าวสารสหกรณ์
  • 22 มี.ค. 2562
 7,916

ประกาศการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบต้องไม่เกินมูลค่าเงินฝาก
และทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ด้วยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 และจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมาตรา 41 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติว่า
                  
“ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเป็นกรรมการดำเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์” 
                  
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ดังกล่าว สหกรณ์จึงมีความจำเป็นต้องระงับสิทธิการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เกินกว่ามูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบที่มีอยู่กับสหกรณ์ โดยให้สมาชิกสมทบกู้ได้เฉพาะไม่เกินมูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบที่มีอยู่กับสหกรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่แนบท้ายประกาศนี้


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
เอกสาร