ข่าวสารสหกรณ์
  • 07 ก.พ. 2563
 3,956

ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ชุดที่ 43 ประจำปี 2563 พร้อมพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไกล

ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ชุดที่ 43 ประจำปี 2563
พร้อมพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไกล

หลังจากที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 1และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทนสมาชิกพร้อมใจเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระจำนวน 7 คน ซึ่งในปีนี้มีผู้แทนสมาชิกที่ต้องการอุทิศตนเพื่อช่วยบริหารงานสหกรณ์ให้ก้าวไกลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนสมาชิกให้ความสนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น  12 คน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกท่านต่างก็แสดงวิสัยทัศน์ประชันแนวคิดที่กว้างไกล มีหลักการ ในการพัฒนาสหกรณ์และเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยมี นายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย ผู้แทนสมาชิก กลุ่มสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง
 
UploadImage
นายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย ผู้แทนสมาชิก กลุ่มสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง
 
UploadImage
ผู้แทนสมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43

UploadImage
การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43

ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกได้รับเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ซึ่งอยู่ในวาระ 2 ปี จำนวน 7 คน ดังนี้
 
1. นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
2. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
3. นายณรงค์ มหรรณพ 
4. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
5. นายธนโรจน์ โพธิสาโร
6. นายณรงค์ ทองขจร
7. นายสุเทพ บัวจันทร์ 
คะแนนรวม 200
คะแนนรวม 197
คะแนนรวม 179
คะแนนรวม 174
คะแนนรวม 153
คะแนนรวม 145
คะแนนรวม 138

จากผลการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 7  คน ดังกล่าว เมื่อรวมกับกรรมการชุดเดิมที่ยังไม่ครบวาระอีก 8  คน รวมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ประจำปี 2563
1. นายวิชิต สนธิวณิช
2. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล
3. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ 
4. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
5. นายธนโรจน์ โพธิสาโร
6. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
7. นายชัยยันต์ คำป้อ
8. นายณรงค์ ทองขจร
9. นายณรงค์ มหรรณพ
10. นายอนุชิต แตงอ่อน
11. นายสุภาพ คำแฝง
12. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 
13. นายภูดิท จันทะเรือง
14. นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
15. นายสุเทพ บัวจันทร์   

ประธานกรรมการดำเนินการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
รองประธานกรรมการคนที่ 4
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43
ได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยจัดแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 3 คณะดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล
2. นายณรงค์ มหรรณพ
3. นายณรงค์ ทองขจร
4. นายสุเทพ บัวจันทร์
5. นายอนุชิต แตงอ่อน
6. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
                            
ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ
ประธานกรรมการอำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้
1. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
2. นายอนุชิต แตงอ่อน
3. นายณรงค์ มหรรณพ
4. นายธนโรจน์ โพธิสาโร
5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
6. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์  
ที่ปรึกษากรรมการเงินกู้
ประธานกรรมการเงินกู้
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์    
1. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
2. นายชัยยันต์ คำป้อ
3. นายณรงค์ ทองขจร
4. นายสุภาพ คำแฝง
5. นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
6. นายภูดิท จันทะเรือง
ที่ปรึกษากรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
 
UploadImage

UploadImage