ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 01 ส.ค. 2561
 2,756

สอ.ครูนครศรีธรรมราช จก. เยี่ยมชมงาน วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561


     เยี่ยมชมงานสู่คนสหกรณ์

                                         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

      เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายอรุณ ชนะคช  ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ท่าน เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ในด้านการบริหารงานสหกรณ์  ด้านระบบสารสนเทศ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในด้านต่างๆ การให้สินเชื่อแก่สมาชิก โดยมีนางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  คณะกรรมการ และผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับ

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage