ข่าวสารสหกรณ์
  • 29 มิ.ย. 2561
 4,200

ประกาศสหกรณ์ เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561 ปรับเงินกู้สามัญตามเงินได้รายเดือนใหม่ กู้พิเศษวนาเคหะได้ 100% มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 61 เป็นต้นไป