มุมผู้แทนสมาชิก
  • 15 ส.ค. 2554
 3,493

ประชุมใหญ่ 4 – 5 ก.พ. 2549ประชุมใหญ่ 4 – 5 ก.พ. 2549
ยอดปันผลตรวจ 24 ม.ค.รับ 5 ก.พ. 4 โมงเย็น
เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ถอน ATM ได้ 24 ช.ม.
ผู้แทนสมาชิกโปรดแจ้งจังหวัดปฏิบัติราชการด้วย
เพื่อคำนวณค่าพาหนะและโปรดสำรองที่พักด่วน !

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 4 – 5 ก.พ. 2549 โดยใน วันเสาร์ที่ 4 ก.พ.2549 ภาคเช้า จะเป็นการประชุมใหญ่เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ การรับรองงบดุล การจัดสรรกำไรสุทธิ ภาคบ่าย แผนงานปีต่อไป และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ส่วน วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2549 จะเป็นการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ การการบรรยายพิเศษเกี่ยวสภาวะเศรษฐกิจปี 2549 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จากกำหนดการประชุมใหญ่

สำหรับสมาชิกที่ต้องการตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสามารถตรวจสอบผ่าน COOP PHONE ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ม.ค.2549 เป็นต้นไป

หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิแล้ว สมาชิกทุกท่านจะสามารถเบิกเงินปันผลในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2549 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยสหกรณ์จะ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ (สินมัธยัสถ์) ซึ่งสมาชิกทุนคนมีกับสหกรณ์และสามารถเบิกถอนผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด และไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อการประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 16 กันยายน 2548 เห็นชอบให้ ยกเลิก การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน โดยการโอนฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่สมาชิกเคยแจ้งเลขที่บัญชีของตนไว้ต่อสหกรณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด แล้วให้สหกรณ์ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ (สินมัธยัสถ์) ซึ่งสหกรณ์ได้ประกาศให้สมาชิกทราบแล้วตั้งแต่ 19 กันยายน 2549

สำหรับผู้แทนสมาชิกทุกท่าน โปรดแจ้งจังหวัดที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ตามสมุดเซ็นชื่อทำงาน) ในปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ส่งถึงท่านพร้อมข่าวฉบับนี้ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2549 เพื่อสหกรณ์จะได้นำไปคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับเบิกค่าพาหนะสำหรับการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี เนื่องจากตามระเบียบสหกรณ์เกี่ยวค่าใช้จ่ายของผู้แทนสมาชิก กำหนดให้คำนวณค่าพาหนะจากจังหวัดที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริง ถึง สถานที่ประชุมใหญ่คือกรุงเทพฯ ในลักษณะเหมาะจ่ายกิโลเมตรละ 2.50 บาท

สำหรับท่านสมาชิกที่ไม่ได้แจ้งจังหวัดที่ท่านปฏิบัติราชการจริงให้สหกรณ์ทราบ ตามกำหนดเวลาดังกล่าวสหกรณ์คำนวณค่าพาหนะให้โดยนับระยะทางจากกลุ่มสมาชิกจังหวัดที่ท่านเป็นผู้แทนสมาชิกอยู่ถึงกรุงเทพฯ

อนึ่ง สำหรับค่าที่พักสำหรับผู้แทนสมาชิกต่างจังหวัด สหกรณ์จะจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งท่านผู้แทนสมาชิกโปรดเลือกและสำรองที่พักด้วยตนเอง และเนื่องจากในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.พ. 2549 เป็นวันประชุมใหญ่ของหลายสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร หากท่านไม่สำรองที่พักไว้แต่เสียเนิ่น ๆ โรงแรมต่าง ๆ อาจมีที่พักไม่เพียงพอสำหรับท่านก็อาจเป็นได้
.............................
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549