ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 22 ธ.ค. 2554
 1,167

สอ.กระทรวงยุติธรรม จก. ศึกษาดูงาน วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554

       สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด
  
  ศึกษาดูงาน วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554

     นางภัทรธิรา แก้วดี ผู้จัดการ สอ.กระทรวงยุติธรรม จก. และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี การเงิน สินเชื่อ ทะเบียนหุ้น ศึกษาดูงาน สอ.ปม. จก.ด้านระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 โดยมีนายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ ทำหน้าที่ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร