ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 28 ก.ย. 2554
 794

สอ.ครูสกลนคร จก. เยี่ยมชมงาน 19 กุมภาพันธ์ 2553


สอ.ครูสกลนคร จก.
เยี่ยมชมงาน
19 กุมภาพันธ์ 2553


นายสุพัฒน์ พรมวัง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 ท่าน เยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
เกี่ยวกับเรื่องการให้บริการทางด้าน ATM ระบบเงินฝาก การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
การรับ – ถอนเงินรับฝากจากสมาชิกด้วยบัตร ATM
การจ่ายเงินกู้ทุกประเภท เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 สอ.ครูสกลนคร จำกัด ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 50 ปี มีสมาชิกจำนวน 11,364 คน
มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,918,598,458.98 บาท โดยมีรองประธานกรรมการ นายสนิท ศรีสุระ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ
และนายวิชิต สนธิวณิช บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร