ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 28 ก.ย. 2554
 2,873

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมดูงาน 6 ธ.ค. 2549


สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เยี่ยมดูงาน 6 ธ.ค. 2549

คณะกรรมการ ผู้แทนสมาชิก สมาชิก และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ จำกัด
จำนวน 64 คนเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการ สหกรณ์ ATM
และด้านดำเนินงานอื่น ๆ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป