ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 28 ก.ย. 2554
 2,352

4 สหกรณ์ใน จ.ลพบุรี เยี่ยมชมดูงาน 19 กรกฎาคม 2550


4 สหกรณ์ใน จ.ลพบุรี
เยี่ยมชมดูงาน
19 กรกฎาคม 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การบินทหารบก จำกัด
และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550
โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป