ข่าวสารสหกรณ์
  • 20 มี.ค. 2558
 1,342

โครงการฝึกอบรมสมาชิก และสัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 1- 5 ประจำปี 2559

 
                   สอ.ปม. จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับสมาชิกหลัก และสัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2559
            หลักสูตร "สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต" 


          เพื่อให้สมาชิกหลัก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของหลักให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สหกรณ์จึงได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต"โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้
           1. หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
           2. รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์  
           3. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
           4. การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณ์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

         วันเวลา - สถานที่ สำหรับสมาชิกหลัก

    ครั้งที่ 1  ณ จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน อบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2559 จัดที่ สบอ. 16 (เชียงใหม่) ดาวน์โหลด กำหนดการ และใบสมัคร คลิ๊ก  (ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ไม่เกินวันที่ 5 ส.ค. 59)

    ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา  อบรมวันที่ 27 สิงหาคม 2559 จัดที่ สบอ.7 (นครราชสีมา) ดาวน์โหลด กำหนดการ และใบสมัคร คลิ๊ก (ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ไม่เกินวันที่ 17 ส.ค. 59)

   ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี - หนองคาย อบรมวันที่ 15 ตุลาคม 2559 จัดที่ สบอ.10 (อุดรธานี) ดาวน์โหลด กำหนดการ และใบสมัคร คลิ๊ก (ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ไม่เกินวันที่ 3 ต.ค. 59)

   ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสงขลา อบรมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 จัดที่ สบอ. 6(สงขลา)  ดาวน์โหลด กำหนดการ และใบสมัคร คลิ๊ก (ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ไม่เกินวันที่ 14 ต.ค. 59)

   ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดกาญจนบุรี - ราชบุรี อบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 จัดที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ดาวน์โหลด  กำหนดการ และใบสมัคร คลิ๊ก (ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ไม่เกินวันที่ 31 ต.ค.59)