ข่าวสารสหกรณ์
  • 03 มิ.ย. 2556
 5,623

นายวิทย์ ชุมภู รับโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร "คนดีศรีสหกรณ์" จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 28 พ.ค. 56

นายวิทย์ ชุมภู รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร

คนดีศรีสหกรณ์ จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2

จากการที่นาย วิทย์ ชุมภู  ได้รับคัดเลือกให้เป็น คนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2555 จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ส่งรายชื่อ นาย วิทย์ ชุมภู เข้าประกวด ตามโครงการกิจกรรมคนดีศรีสหกรณ์ ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เพื่อค้นหาบุคคลที่เป็นแบบอย่างใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซื่อสัตย์ อดออม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น บัดนี้ ทางคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  ได้พิจารณาคัดเลือกให้นายวิทย์ ชุมภู เป็นคนดีศรีสหกรณ์ จาก 37 สหกรณ์ คัดเลือกให้เหลือเพียง 11 สหกรณ์เท่านั้น

                โดยได้รับโล่เกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรจาก นายอเนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมเขตที่ 1 ,2 ส่วนกลาง ประธานในพิธี เป็นผู้มอบโล่ดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เขตมีนบุรี และกรรมการ ทั้งสองท่านจาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นายสนิท ศรีสุระ และนางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีด้วย