ข่าวสารสหกรณ์
  • 10 เม.ย. 2558
 3,596

สำหรับข้าราชการบำนาญ สอ.ปม.ให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น กรณีกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตามพระราชบัญัญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

 

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ต้องการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีความประสงค์จะคืนเงินให้กบข. และกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

       

           เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีความประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตามพะราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ให้ได้รับบำนาญรายเดือนเพิ่ม อันจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

       -   สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินตามประกาศนี้ ให้ยื่นคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 5 มิถุนายน 2558

       -   สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ยื่นคำขอ และบริษัทประกันชีวิตตอบรับการทำประกันชีวิตแล้ว

      -   สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้เป็นแคชเชียเช็ค สั่งจ่ายหน่วยงานราชการที่ผู้กู้ได้ระบุไว้ในคำขอกู้ (เพื่อนำส่งคืนกบข.ต่อไป)  โดยผูู้กู้จะต้องมารับแคชเชียร์เช็คระหว่างวันที่  15- 19 มิถุนายน  2558

 

                                                                                                                                     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก