สหกรณ์ได้รับ เกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

โดย waew
 วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 10:33 น.
 329

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ได้รับ เกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

          ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีระเบียบ มีการควบคุมที่ดี กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์ที่แท้จริง โดยได้คัดเลือกจากสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ที่มีทุนดำเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาท

UploadImage

          ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มองเห็นความสำคัญของ “โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” เป็นโครงการฯ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกของสหกรณ์ จึงได้ตอบรับและเข้าร่วมโครงการ โดยสหกรณ์ได้จัดทำหลักการประเมินด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้ง 9 หลักเกณฑ์ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตั้งเกณฑ์การประเมินหลักธรรมาภิบาลไว้ ได้แก่
1) หลักประสิทธิผล
2) หลักประสิทธิภาพ
3) หลักการตอบสนอง
4) หลักภาระรับผิดชอบ
5) หลักความโปร่งใส
6) หลักการมีส่วนร่วม
7) หลักการมอบอำนาจ
8) หลักนิติธรรม
9) หลักความเสมอภาค

UploadImage

          กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด และ คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม ได้มาทำการตรวจประเมิน หลักเกณฑ์ทั้ง 9 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage

          ด้วยความมุ่งมั่น และการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง...กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ประกาศเชิดชูเกียรติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด “เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” มีความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ

UploadImage

และเราสัญญาว่าจะพัฒนาต่อไป เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกทุกคน